Gatuunderhållet förbereder sig för vintern

29.11.2022 10.38
Snöplog på arbetet.
I Esbo finns det gott om vägar att ploga under snörika vintrar.Bild: Margit Lindholm

Utifrån erfarenheterna från förra vintern har Esbo stad startat ett omfattande utvecklingsprogram för att förbättra kvaliteten på vinterunderhållet och för att höja beredskapsnivån.

I budgeten för gatuunderhållet för 2023 har det föreslagits ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro.
Det riktar sig i första hand på vinterunderhåll och investeringar i utrustning. Tilläggsanslaget möjliggör bättre beredskap än tidigare för exceptionellt svåra väderförhållanden.

Personalresurserna utvecklas

Personalplaneringen preciseras genom interna överföringar och genom att staden utbildar förare för olika slags arbetsmaskiner. På detta sätt undviker man att maskiner inte utnyttjas till fullo. I stället för anställda som slutat och för visstidsanställningar har man lyckats anställa personer trots bristen på förare. Med hjälp av ett försök med kvällsberedskap har staden också lyckats få extra arbetskraft från andra enheter om det snöat mycket någon kväll.

Systemet för personalresurser samt för arbetstid och beredskap inom underhållet utvecklas ytterligare.

Mer maskiner och samarbete

Maskiner har förnyats i enlighet med investeringsprogrammet, men det finns fortfarande mycket av den äldre materielen. Vi utvecklar åtgärder som gör det möjligt att undvika oförutsedda uppehåll i vinterunderhållet tillsammans med företagen som reparerar och underhåller våra maskiner.

Maskiner och bilar inom stadens eget byggande används till exempel för att avlägsna snö från busshållplatser. Vid konkurrensutsättningen av jordtransporter och maskiner för schaktning har man beaktat att maskinerna också kan användas för vinterunderhåll.

Tillsammans med Matinkylän Huolto genomförs ett pilotförsök med plogning av gång- och cykelvägar och bekämpning av halka i samband med skötseln av fastigheterna i Mattby.

Vi riktar resurser till att utarbeta en materielstrategi. Effekterna av strategin kommer att synas under de närmaste åren. Målet är att hitta effektiva maskiner och system som stöder vår verksamhet.

Arbetet effektiviseras

Staden kan vid behov ge en anmärkningsavgift för olovlig användning av ett område. Med hjälp av avgiften vill staden bland annat hindra att snö flyttas från tomter till gator och skapar hinder för arbetet på gatorna.

Uppmaningar att flytta fordon och närflyttningar tas i bruk i större utsträckning i samarbete med parkeringsövervakningen. Utvidgningen av byggplatser följs upp i samarbete med enheten för förvaltning av områdesanvändning.

Transportföretagen sköter överföringen av snö till snötippen i Fantsby.Bild: Margit Lindholm

Privatpersoner och husbolag kan använda snötippen i Fantsby om de ingår ett avtal med något av transportföretagen. Staden har dessutom tillfälliga platser där man kan lagra och samla snö. Det finns också planer för hur snö kan smältas på vissa specialställen.

Positioneringssystemet för maskiner och anordningar har förbättrats såsom också samarbetet med kundtjänsten. Informationsgången och kommunikationen utvecklas så att den personal som sköter kundtjänsten och kommunikationen har en tillräcklig helhetsbild av situationen samtidigt som de personer som ansvarar för underhållet och de anställda kan koncentrera sig på sitt grundläggande arbete. 

De åtgärder som nu vidtas förväntas vara tillräckliga för att rätta till situationen också under vintrar som är exceptionella med tanke på väderförhållandena. En bättre förhandsberedskap och allokering av alla tillgängliga resurser till underhåll i brådskande tider har en nyckelroll. Utvecklingen fortsätter under de kommande åren.

Mer information:
Vinterunderhåll på kartan(extern länk)
Portalen Min gata(extern länk)
Snötippen i Fantsby

 

 

Hela Esbo