Enkäten Hälsa i skolan 2021: Esbo lyckades förebygga ensamhet

7.10.2022 7.05Uppdaterad: 7.11.2022 11.42

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2021 visar att man i Esbo har lyckats särskilt bra med att förebygga mobbning och ensamhet bland unga med utländsk bakgrund födda utomlands. Resultaten visar också att allt fler unga med utländsk bakgrund upplever att lärare bryr sig om dem och behandlar dem rättvist på alla skolstadier.

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2021 enligt härkomst

I Esbo besvarades Enkäten Hälsa i skolan 2021 av 786 ungdomar med utländsk bakgrund. I Institutet för hälsa och välfärds nationella enkät Hälsa i skolan har man sedan 2013 frågat unga om deras eget födelseland och var deras moder och fader är födda. Utifrån svaren kan unga delas in i fyra grupper enligt härkomst. Unga med utländsk bakgrund har delats in i unga födda i Finland och unga födda utomlands.

Mer information: Klassificering av härkomst och beskrivning av material enligt härkomst i enkäten Hälsa i skolan - Institutet för hälsa och välfärd(extern länk)

Unga med utländsk bakgrund trivs i skolan

Allt fler unga med utländsk bakgrund berättar att de tycker om att gå i skola. Studerande med utländsk bakgrund som studerar vid en yrkesläroanstalt tycker till och med mer om att gå i skola än studerande med finländsk bakgrund. I synnerhet unga i årskurserna 7–9 och unga som studerar vid en yrkesläroanstalt upplever att lärare relativt sett behandlar dem mer positivt.

I årskurserna 7–9 har utmaningar med inlärningen minskat kraftigt hos flickor med utländsk bakgrund födda utomlands, från 54 procent år 2019 till 39 procent år 2021. Däremot har utmaningar med inlärningen ökat hos pojkar med utländsk bakgrund födda i Finland, från 17 procent år 2019 till 30 procent år 2021.

Mobbning har minskat

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2021 visar att antalet elever i årskurserna 7–9 som blivit utsatta för mobbning och känt ensamhet har minskat betydligt, särskilt bland pojkar med utländsk bakgrund födda utomlands. Allt fler har minst en god vän. Antalet pojkar med utländsk bakgrund födda utomlands som upplever delaktighet, alltså att de är en viktig del av klassgemenskapen, har ökat från 39 procent till 56 procent.

"Situationen för pojkar med utländsk bakgrund födda utomlands har förbättrats betydligt jämfört med resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2019. Den generellt inriktade elevhälsan i Esbo har lyckats uppnå sina mål i det arbete som den utfört bland unga som talar ett annat språk än finska eller svenska som modersmål", konstaterar hälsovårdsexpert Minna Eväsoja.

Fast antalet unga med utländsk bakgrund som känner sig ensamma, det vill säga saknar vänner, har minskat i årskurserna 7–9, har känslan av ensamhet ökat både bland flickor och pojkar med utländsk bakgrund. Flickor med finländsk bakgrund känner sig mest ensamma.

Välbefinnande ser olika ut för flickor och pojkar

Allt fler unga med utländsk bakgrund motionerar. Av enkäten Hälsa i skolan 2021 framgår att unga med utländsk bakgrund motionerar lika mycket som unga med finländsk bakgrund.

Allt fler flickor och pojkar med utländsk bakgrund födda i Finland upplever att deras hälsa bara är medelmåttig eller rentav dålig. I årskurserna 7–9 svarade 42 procent av flickorna med utländsk bakgrund att de känt oro för sitt humör under de senaste 12 månaderna, medan upp till 53 av flickorna med finländsk bakgrund i årskurserna 7–9 svarade ja på den här frågan. Det är särskilt oroväckande att pojkar med utländsk bakgrund i årskurserna 7–9 dricker för att bli berusade.

Flerspråkighet i skolorna och läroanstalterna i Esbo

År 2021 fanns det sammanlagt cirka 11 700 unga som talar ett annat språk än finska eller svenska som modersmål inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet i Esbo. Cirka 5 000 elever deltar i undervisning av det egna modersmålet, och modersmålsundervisning ges på 40 olika språk. I augusti 2022 i Esbo talas ett annat språk än finska eller svenska som modersmål av

  • 27 procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen
  • 30 procent av nybörjarna inom den grundläggande utbildningen
  • 37 procent av dem som studerar för en yrkesinriktad grundexamen
  • 29 procent av studerande i vuxengymnasiet.

Mer information:

Hälsovårdsexpert Minna Eväsoja
e-post: minna.evasoja@esbo.fi
telefon: 043 8247 077

Läs mer:
Enkäten Hälsa i skolan 2021: Flickornas problem med det psykiska välbefinnandet har ökat

  • Skolhälsovården
  • Studerandehälsovården