Vårt Esbo 20X0: En smidig vardag i en livskraftig och grönskande stadsgemenskap

30.9.2022 8.01Uppdaterad: 30.9.2022 9.34
Vid Vårt Esbo 20X0-diskussionskvällarna lyftes de samtalsämnen om stadsplanering som är viktigast för invånarna

I evenemangsserien Vårt Esbo 20X0 våren 2022 diskuterade invånare och stadsplanerare Esbos framtid. Esboborna visade intresse främst för närservice, rörlighet och en smidig vardag, en gemenskaplig och livskraftig stad samt närliggande natur, naturens mångfald och klimatförändringen.

En viktig del av evenemangsserien Vårt Esbo 20X0 var diskussionskvällarna, som ordnades i alla storområden i Esbo samt i hela staden. Anteckningar gjordes vid alla åtta diskussionstillfällen och dessa har stadsplaneringscentralen analyserat under sommaren.  

Dessa teman implementeras som en del av arbetet med generalplanen och dess mål som startar nu. Invånarnas åsikter är även till nytta vid detaljplaneringen av olika områden.  

Närservice, rörlighet och en smidig vardag  

Serviceutbudet i det egna bostadsområdet intresserade Esboborna i alla storområden. Fungerande närservice är en förutsättning för en smidig vardag och invånarna anser att alla tjänster inte bara borde placeras i olika köpcentrum.  

Om närservice inte står till buds eller om kollektivtrafikens nät inte fungera tillräckligt bra, är det enklast att använda bil för att ta sig fram. Bilen är ett viktigt färdmedel för många och invånarna framförde önskemål om att staden skulle uppmärksamma behovet av parkeringsplatser. 

Många är dock ivriga att utnyttja också andra sätt att ta sig runt. Man litar på bussanslutningar i sin egen rörlighet och deras funktion fick både ris och ros. En del hyste farhågor för att metron skulle hota den tvärgående trafiken, medan andra var entusiastiska över möjligheterna som metron medför. Många Esbobor föredrar att cykla eller gå till arbetet och för att uträtta ärenden samt för att upprätthålla välbefinnandet. 

Utgående från diskussionskvällarna är Esboborna intresserade av en hållbar livsstil. Många vill planera sin vardag klimat- och miljövänligt. Invånarna anser att staden skulle i ännu högre grad kunna främja miljövänlig rörlighet och miljövänligt byggande samt återvinning. 

En gemenskaplig och livskraftig stad 

Invånarna uppskattar gemenskapligheten i sina respektive områden i hela Esbo. Efter coronaviruspandemin har behovet av möten ökat.  

I Esbo finns flera stora köpcenter, i vilka människor tillbringar en del av sin fritid. I diskussionerna funderade man över huruvida tjänster och möten människor emellan alltid måste vara förknippade med konsumtion. Tjänster som främjar gemenskaplighet, såsom bibliotek och kurser som ordnas av arbetarinstitut, är populära bland invånarna. 

Esbobor är intresserade av att ordna gemenskapliga evenemang och aktiviteter, till vilka invånarna skulle önska stöd från staden. Till exempel framförde invånarna önskemål om lokaler, i vilka man kan samlas med låg tröskel kring hobbyer och föreningsverksamhet eller bara för att umgås tillsammans.  

Idealet för många invånare är också en modern stadsby i mänsklig storlek, där tjänsterna finns i närheten. Invånarna längtar efter en trivsam livsmiljö, där möten och evenemang som ökar gemenskapligheten kan förverkligas. Invånare i alla åldrar ska tas omhand både via stadens tjänster och gemenskapligheten.  

Invånarna vill hålla sitt eget bostadsområde livskraftigt. De är ivriga att hitta hemtraktens dragplåster, rusta upp staden och ta hand om viktiga landmärken. Många invånare anser att arkitekturen är en betydande faktor som ökar trivseln i bostadsområdet.  

I diskussionerna betonades även att gemenskaplighet stöder en klimatsmart stad och en hållbar livsstil. Invånarna gav idéer om att staden kunde stödja gemensam användning av olika tjänster och saker. Ivern smittar av sig och därför anser många att staden borde uppmuntra Esboborna till exempel vad gäller återvinning. 

Närliggande natur, naturens mångfald och klimatförändringen 

Naturen och närmiljön togs vid varje diskussionskväll upp som ett för invånarna viktigt tema. Många tal hölls om den närliggande naturen och invånarna känner oro för att den ska försvinna i takt med att byggandet framskrider.  

Invånarna funderade även på huruvida rekreationsmöjligheterna i den närliggande naturen utnyttjas till fullo. Diskussionsdeltagarna önskade fler hobbymöjligheter med anknytning till naturen. Många uppskattar Esbos närhet till havet och andra vattenområden, och önskar tjänster och aktiviteter kring dessa. 

Diskussionsdeltagarna fäste även uppmärksamhet vid betydelsen av den närliggande naturen i anpassningen till klimatförändringen. Parker och skogar absorberar regnvatten och förhindrar översvämningar. Staden hålls svalare vid värmeböljor, då det bland all betong även finns träd.  

Ett intressant ämne i många av diskussionerna visade sig vara vilken som är naturens roll och vilka den ska gynna. En del invånare påminde om att skogar bör bevaras som god livsmiljö för också andra arter, även om också människor kan söka rekreation och lugn i dem. Invånarna berömde till exempel insektsängarna och funderade över om alla förstår deras betydelse för naturens mångfald. Invånarna föreslog att staden kunde informera mer om hur viktigt det är med mångsidiga naturmiljöer.

Växtvärk 

Esboborna funderade över vilka realiteterna är som vi kommer att stå inför när befolkningen växer. I nästan alla diskussioner pratade man om förtätningen av stadsstrukturen och förändringar i den egna närmiljön. Invånarna känner oro över att naturen får ge plats åt byggnader. Många funderar över hur mycket staden kan förtätas utan att trivseln och gemenskapligheten blir lidande.  

Många diskussionsdeltagare tog upp hur småhus och lågt byggande känns som en mer trivsam lösning är tornhus. Invånarna ansåg att höga höghus passar in på vissa ställen, men många skyggade för tanken att de skulle byggas i deras egna bostadsområden. En del anmärkte dock att högt byggande lämnar mer plats för bevarande av den närliggande naturen.  

Generalplan 2060

I Esbo utarbetas en generalplan som omfattar hela staden och siktar till 2060. I generalplanen prognostiseras stadens utveckling under kommande årtionden och beslutas på en generell nivå om riktningar för och tyngdpunkter i stadens tillväxt.  

Generalplanen utarbetas i ett omfattande samarbete och i den anpassas olika synvinklar. På hösten och vintern avtalar man om målen i generalplanen. Diskussionerna i evenemangsserien Vårt Esbo 20X0 ger viktig information om invånarnas synpunkter. Analyserna av diskussionerna och invånarnas synpunkter används vid sidan av annan information, då målen för planen bereds.  

Du kan följa med arbetets framskridande och delta i det. Läs mer om arbetet med generalplanen. https://www.espoo.fi/sv/boende-och-byggande/stadsplanering/generalplanering-steg-steg  

  • Planläggning
  • Stadsutveckling