Meidän Espoo 20X0: Sujuvaa arkea elinvoimaisessa ja vehreässä kaupunkiyhteisössä

30.9.2022 7.56Päivitetty: 30.9.2022 9.34
Piirroskuva Meidän Espoo 20X0 tapahtumakokonaisuudesta.
Meidän Espoo 20X0 -keskusteluiloissa nousivat esiin asukkaille tärkeimmät puheenaiheet kaupunkisuunnittelusta

Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjassa keväällä 2022 asukkaat ja kaupunkisuunnittelijat keskustelivat Espoon tulevaisuudesta. Espoolaisia puhuttivat etenkin lähipalvelut, liikkuminen ja sujuva arki, yhteisöllinen ja elinvoimainen kaupunki sekä lähiluonto, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos.

Tärkeä osa Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjaa olivat keskusteluillat, joita järjestettiin kaikilla Espoon suuralueilla sekä koko kaupungin laajuisesti. Kaikista kahdeksasta keskustelutilaisuudesta tehtiin muistiinpanot, jotka kaupunkisuunnittelukeskus analysoi kesän aikana.  

Nämä teemat tuodaan osaksi nyt käynnistyvää yleiskaavatyötä ja sen tavoitteita. Asukkaiden näkemykset palvelevat myös eri alueiden asemakaavoitusta.  

Lähipalvelut, liikkuminen ja sujuva arki  

Oman asuinalueen palvelutarjonta puhututti espoolaisia jokaisella suuralueella. Toimivat lähipalvelut ovat sujuvan arjen edellytys eikä kaikkia palveluita tule asukkaiden mielestä sijoittaa vain kauppakeskuksiin.  

Mikäli lähipalveluita ei ole tarjolla tai julkisen liikenteen verkosto ei toimi riittävän hyvin, on helpointa käyttää autoa liikkumiseen. Auto on useille tärkeä kulkuväline, ja asukkaat toivoivat kaupungin huomioivan parkkipaikkojen tarpeen. 

Moni on kuitenkin innokas hyödyntämään muita liikkumismuotoja. Bussiyhteyksiin luotetaan omassa liikkumisessa, ja niiden toimivuus sai sekä ruusuja että risuja. Osa pelkäsi metron uhkaavan poikittaisliikennettä, kun taas toiset olivat innoissaan sen tuomista mahdollisuuksista. Pyöräily ja kävely ovat usealle espoolaiselle mieluisa tapa taittaa työ- ja asiointimatkoja sekä ylläpitää hyvinvointia. 

Keskusteluiltojen perusteella espoolaiset ovat kiinnostuneita kestävistä elämäntavoista. Moni haluaa suunnitella arkeaan ilmasto- ja ympäristöystävällisesti. Asukkaiden mielestä kaupunki voisi edistää nykyistäkin enemmän ympäristöystävällistä liikkumista ja rakentamista sekä kierrätystä. 

Yhteisöllinen ja elinvoimainen kaupunki 

Asukkaat pitävät oman alueensa yhteisöllisyyttä arvossa kaikkialla Espoossa. Koronaviruspandemian jälkeen tarve kohtaamisille on korostunut.  

Espoossa on useita suuria kauppakeskuksia, jossa ihmiset viettävät vapaa-aikaansa. Keskusteluissa pohdittiin, pitääkö palveluiden ja ihmisten kohtaamisen aina liittyä kuluttamiseen. Yhteisöllisyyttä edistävät palvelut kuten kirjastot ja työväenopiston järjestämät kurssit ovat asukkaiden keskuudessa suosittuja. 

Espoolaisia kiinnostaa järjestää yhteisöllisiä tapahtumia ja aktiviteetteja, mihin asukkaat haluaisivat saada kaupungilta tukea. Asukkaat toivoivat esimerkiksi tiloja kokoontua matalalla kynnyksellä harrastusten ja yhdistystoiminnan pariin tai ihan vain oleilemaan yhdessä.  

Monen asukkaan ihanteena onkin moderni, ihmisen kokoinen kaupunkikylä, jossa tärkeät palvelut ovat lähellä. Asukkaat kaipaavat viihtyisää elinympäristöä, jossa yhteisöllisyyttä lisäävät kohtaamiset ja tapahtumat voivat toteutua. Kaikenikäisistä asukkaista tulisi pitää huolta sekä kaupungin palveluiden että yhteisöllisyyden kautta.  

Asukkaat haluavat pitää oman asuinalueensa elinvoimaisena. He ovat innostuneita löytämään kotiseutunsa vetonauloja, kunnostamaan kaupunkia ja pitämään huolta tärkeistä maamerkeistä. Moni asukas pitää arkkitehtuuria merkittävänä asuinalueen viihtyvyyden lisääjänä.  

Keskusteluissa korostettiin yhteisöllisyyden tukevan myös ilmastoviisasta kaupunkia ja kestävää elämäntapaa. Asukkaat ideoivat, että kaupunki voisi tukea erilaisten palveluiden ja hyödykkeiden yhteiskäyttöä. Innostus tarttuu, ja siksi monen mielestä kaupungin tulisi kannustaa espoolaisia esimerkiksi kierrätyksessä. 

Lähiluonto, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos 

Luonto ja lähiympäristö nousivat jokaisessa keskusteluillassa asukkaille tärkeäksi teemaksi. Lähiluonnon puolesta pidettiin lukuisia puheenvuoroja ja asukkaat olivat huolissaan sen häviämisestä rakentamisen jalkoihin.  

Asukkaat pohtivat myös, onko lähiluonnon virkistysmahdollisuuksia hyödynnetty täyteen potentiaaliinsa. Keskustelijat toivoivat lisää luontoon liittyviä harrastusmahdollisuuksia. Monet pitävät arvossa Espoon merellisyyttä sekä muita vesialueita ja toivovat niiden ympärille palveluita ja aktiviteetteja. 

Keskustelijat kiinnittivät huomiota myös lähiluonnon merkitykseen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Puistot ja metsät imevät sadevettä ja ehkäisevät tulvimista. Kaupunki pysyy viileämpänä helteillä, kun betonin seassa on myös puita.  

Kiinnostavaksi keskusteluaiheeksi muodostuikin monessa keskustelussa se, mikä on luonnon rooli ja keitä sen tulee hyödyttää. Osa asukkaista muistutti, että metsien on säilyttävä hyvinä elinympäristöinä muillekin lajeille, vaikka ihmisetkin voivat niissä virkistyä ja rauhoittua. Asukkaat kehuivat esimerkiksi hyönteisniittyjä ja pohtivat, ymmärtävätkö kaikki niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle. Asukkaat ehdottivat, että kaupunki voisi tiedottaa enemmän siitä, miten tärkeitä monenlaiset luonnonympäristöt ovat.

Kasvukipuja

Espoolaiset pohtivat, mitkä ovat realiteetit, joita joudutaan kohtaamaan väestön kasvaessa. Lähes kaikissa keskusteluissa puhuttiin kaupunkirakenteen tiivistymisestä ja oman lähiympäristön muutoksesta. Asukkaita huolettaa luonnon väistyminen rakennusten tieltä. Monia pohdituttaa, miten paljon kaupunkia voi tiivistää ilman, että viihtyisyys ja yhteisöllisyys kärsivät.  

Moni keskustelija nosti esille, miten pientalot ja matala rakentaminen tuntuu viihtyisämmältä ratkaisulta kuin tornitalot. Asukkaat katsoivat korkeiden kerrostalojen sopivan tiettyihin paikkoihin, mutta moni vierasti ajatusta niiden rakentamisesta omalle asuinalueelleen. Osa huomautti kuitenkin, että korkea rakentaminen jättää enemmän tilaa lähiluonnon säilymiselle. 

Yleiskaava 2060

Espooseen laaditaan koko kaupungin yleiskaava, joka tähtää vuoteen 2060. Yleiskaavatyössä ennakoidaan kaupungin kehitystä tulevina vuosikymmeninä ja päätetään yleisellä tasolla kaupungin kasvun suunnista ja painotuksista.  

Yleiskaavaa tehdään laajalla yhteistyöllä, eri näkökulmia yhteensovittaen. Syksyllä ja talvella sovitaan yleiskaavan tavoitteista. Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjan keskustelut antavat tärkeää tietoa asukkaiden näkemyksistä. Keskustelujen analyysiä ja asukkaiden näkemyksiä käytetään muun tiedon rinnalla, kun kaavan tavoitteita valmistellaan.  

Voit seurata työn etenemistä ja osallistua siihen. Lue lisää yleiskaavatyöstä. https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/yleiskaavoitus-vaihe-vaiheelta  

  • Kaavoitus
  • Kaupunkikehitys