I en granskning av naturvärden i Kera utreddes hur man kan främja naturens mångfald vid byggande av ett nytt bostadsområde

12.9.2022 14.28Uppdaterad: 13.9.2022 15.31
En fjäril flyger i blomsterplanteringarna på Keras nya gata.
Bild: Rosa Väisänen

Naturen har en viktig roll i Esbobornas vardag. I den växande staden är bevarande och främjande av naturen och dess mångfald särskilt intressanta utmaningar, som man vill ha svar på också i Kera, som nu utvecklas snabbt.

I en granskning av naturvärden som gjordes i Kera våren 2022 undersöktes med vilka åtgärder områdets naturvärden kan tryggas och förbättras när det gamla logistik- och industriområdet omvandlas till ett stadscentrum med 14 000 invånare.

På det allmänna planet är resultaten av granskningen lovande: de detaljplaner som styr planeringen av Kera möjliggör mångsidigt olika livsmiljöer samt strukturer och åtgärder som ökar naturens mångfald i området. Enligt utredningen förutsätter dock utvecklingen av ett område med minst lika stor biodiversitet eller rentav större än tidigare att det också vidtas åtgärder för att förbättra kvaliteten på olika typer av livsmiljöer.

”I detaljplanerna för Kera har man använt ett verktyg för planering av grönkoefficienten. Med hjälp av verktyget kan man genomföra kvartersområden som stöder naturens mångfald”, berättar landskapsarkitekt Katariina Peltola, som deltog i beredningen av detaljplanerna för Kera.

”Till stöd för genomförandet av området och kvarteren presenteras i granskningen av naturvärden dessutom åtgärder som förbättrar kvaliteten på framtidens livsmiljöer i Kera så att naturens mångfald i området inte försämras”, fortsätter specialsakkunnig Rosa Väisänen som lett utredningsarbetet. Sådana åtgärder är till exempel val av högklassiga och inhemska växtarter samt planering av olika typer av naturenligt växtunderlag.

Utöver naturvärden granskades också konsekvenserna för naturen av åtgärderna i Keras färdplan för klimatneutralitet och identifierades de tydligaste metoderna, lösningarna och tillvägagångssätten som stöder klimatneutralitet och stävjar förlusten av naturens mångfald antingen direkt eller indirekt. Åtgärder som främjar naturens mångfald har också ofta ett starkt samband med klimatmålen.

Vid granskningen av naturvärden tillämpades verktyget Biodiversity Metric 3.0, som utvecklats i England och som mäter nuläget och förändringen av naturens mångfald i ett visst område och som hjälper till att styra områdenas utveckling så att mångfaldsvärdena inte går förlorade. Verktyget är rätt nytt i Finland och ännu i utvecklingsskedet, så resultaten av olika projekt är inte etablerade eller jämförbara. I utredningen i Kera utvecklades verktyget så att det bättre lämpar sig för naturens förhållanden och särdrag i Finland.  Ett mer omfattande ibruktagande av verktyget i Esbo kräver dock ännu mer utvecklingsarbete och anpassning till förhållandena i Finland.

Granskningen av naturvärden i Kera genomfördes som en del av KETO-projektet för genomförande av utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt. Projektet finansieras med Europeiska unionens REACT-EU EAKR-finansiering, som är en del av de åtgärder som Europeiska unionen vidtagit med anledning av covid-19-pandemin. Granskningen gjordes av Ramboll.
  • Hållbar utveckling
Alberga