Keran alueelle tehty luontoarvotarkastelu selvitti, miten uuden asuinalueen rakentamisessa voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta

12.9.2022 13.43Päivitetty: 13.9.2022 15.30
Perhonen lentää Keran uuden kadun kukkaistutuksissa.
Kuva: Rosa Väisänen

Luonto on tärkeä osa espoolaisten arkea. Kasvavassa kaupungissa luonnon ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen ovat erityisen kiinnostavia haasteita, joihin halutaan vastata myös Keran kehittyvässä kaupunginosassa.

Keväällä 2022 Keraan toteutetussa luontoarvotarkastelussa tutkittiin, millä toimenpiteillä alueen luontoarvoja voidaan turvata ja parantaa vanhan logistiikka- ja teollisuusalueen muuttuessa 14 000 asukkaan kaupunkikeskukseksi.

Yleisellä tasolla tarkastelun tulokset ovat lupaavia: Keran suunnittelua ohjaavat asemakaavat mahdollistavat alueelle monipuolisesti erilaisia elinympäristöjä sekä luonnon monimuotoisuutta lisääviä rakenteita ja toimenpiteitä. Selvityksen mukaan biodiversiteetiltään vähintään yhtä arvokkaan tai jopa aiempaa rikkaamman alueen kehittyminen kuitenkin edellyttää, että eri elinympäristötyypeille tehdään myös laatua parantavia toimenpiteitä.

“Keran asemakaavoissa on otettu käyttöön viherkerroinsuunnittelutyökalu, jonka avulla ohjataan hankkeita toteuttamaan luonnon monimuotoisuutta tukevia korttelialueita”, kertoo Keran asemakaavojen valmistelussa mukana ollut maisema-arkkitehti Katariina Peltola.

“Alueen ja kortteleiden toteutuksen tueksi nyt tehdyssä luontoarvotarkastelussa esitellään lisäksi toimenpiteitä, joilla tulevaisuuden Keran elinympäristöjen laatua voidaan nostaa niin, ettei alueen luonnon monimuotoisuus heikkenisi nykyisestä”, jatkaa selvitystyötä ohjannut erityisasiantuntija Rosa Väisänen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi laadukkaat ja kotimaiset kasvilajivalinnat sekä luonnonmukaisten kasvualustatyyppien suunnittelu.

Luontoarvotarkastelun lisäksi selvityksessä tutkittiin Keran hiilineutraaliustiekartan toimenpiteiden luontovaikutuksia ja tunnistettiin selkeimmät keinot, ratkaisut ja toimintatavat, jotka tukevat sekä hiilineutraalisuustavoitteita että luontokadon hillitsemistä joko suoraan tai välillisesti. Luonnon monimuotoisuutta edistävät toimet ovat usein vahvasti kytköksissä myös ilmastotavoitteisiin.

Luontoarvotarkastelussa sovellettiin Englannissa kehitettyä Biodiversity Metric 3.0 -työkalua, joka mittaa tietyn alueen ja luonnon monimuotoisuuden nykytilaa sekä muutosta, ja auttaa ohjaamaan alueiden kehitystä siten, ettei monimuotoisuusarvoja menetettäisi. Työkalu on Suomessa melko uusi ja vielä kehitysvaiheessa, joten eri hankkeista saatavat tulokset eivät ole vakiintuneet tai vertailtavissa. Keraan tehdyssä selvityksessä työkalua kehitettiin paremmin Suomen luonnon oloihin ja ominaispiirteisiin soveltuvaksi. Työkalun laajempi käyttöönotto Espoossa vaatii kuitenkin vielä lisää kehitystyötä ja Suomen oloihin mukauttamista.

Lisätietoja

Rosa Väisänen

Erityisasiantuntija040 636 8221
Keran luontoarvotarkastelu toteutettiin osana Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hanketta. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR-rahoituksella, joka on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Tarkastelun laati Ramboll.
  • Kestävä kehitys
Leppävaara