Esbobornas tankar om en hållbar vardag

22.9.2022 9.27Uppdaterad: 3.10.2022 5.55

I Esbo stads kompetenscentrum för hållbar utveckling granskades i somras på vilket sätt Esboborna vill delta i arbetet med hållbar utveckling och vilka saker invånarna anser vara de viktigaste för en hållbar vardag.

Det material som kompetenscentret använde samlades in mellan hösten 2021 och våren 2022. I undersökningen analyserades följande material: Materialet för Vårt Esbo 20X0(extern länk), en invånarenkät för hållbar utveckling, enkäten Mitt Esbo, en invånarenkät som kartlägger lämpliga temaområden för en serie av webbinarier och en enkät om främjande av förnybar energi i Esbo. Enkäterna fanns på Esbo stads webbplats och i stadens kanaler i sociala medier.

Enkäterna lyfte fram tre teman som är viktiga för Esbobor: Närhet till naturen, hållbar trafik samt gemenskap och deltagande. Invånarna önskar möjligheter att njuta av naturen, att röra sig lätt och förmånligt och att kunna påverka och delta i beslutsfattandet.

Betydelsen av naturens närhet framhävdes bland Esboborna. De ansåg till exempel att stadsnaturen är viktig och att ekosystemen ska skyddas. Byggandet ansågs hota naturens mångfald och många önskade att staden tar en aktiv roll när det gäller skyddsåtgärder. Närnaturens betydelse framhävdes särskilt som en rekreationsmöjlighet och genom positiva hälsoeffekter.

Hållbar trafik ansågs också vara ett viktigt tema. I enkäterna önskade invånarna hållbara trafikformer, god tillgänglighet till kollektivtrafikmedel, snabba restider samt fler möjligheter att ladda elbilar.

Också gemenskap och aktivt deltagande var viktiga teman. Invånarna önskade bättre möjligheter att delta i beslutsfattandet. Också olika slags nya gemensamma utrymmen, där det till exempel skulle vara möjligt att grunda odlingslotter, fick understöd. Betydelsen av närtjänster och hobbymöjligheter till exempel i allaktivitetscentrer lyftes fram som en faktor som ökar samhörigheten.

”I Esbo finns det tydligt aktiva invånare som vill delta i utvecklandet av sina bostadsområden. Temana för hållbar utveckling är viktiga för invånarna och de vill för sin del bidra till att en hållbar livsstil uppnås. Tillsammans med invånarna kan vi säkert åstadkomma positiv förändring i den hållbara utvecklingen i Esbo”, säger Lotta Harsunen från Esbo stads kompetenscenter för hållbar utveckling. 

För experterna vid kompetenscentret för hållbar utveckling var det en överraskning att energi och cirkulär ekonomi inte just alls togs upp i enkätsvaren. På basis av enkäten om främjande av förnybar energi i Esbo upplevdes temana vara främmande och stå utanför det egna influensområdet. När resultaten granskas är det bra att beakta att det material som utnyttjats har samlats in före de stora förändringarna inom energisektorn som skett på sistone.

Den cirkulära ekonomin är dock en stark del också av de teman som invånarna angett, till exempel som nya slags processer, tankemodeller och praxis inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi, även om det inte var många som lyfte fram den som ett separat tema. På basis av enkäterna kan man konstatera att vi i fortsättningen i allt högre grad bör fästa uppmärksamhet vid olika teman kring energi och cirkulär ekonomi till exempel genom att styra och informera om dem på ett effektivare och mer täckande sätt.

Sammanfattningsvis framgår det av enkäterna att Esboborna är aktiva och villiga att delta i utvecklandet av sin livsmiljö, och då lyfts också temana för hållbar utveckling fram i invånarnas vardag. Därför är det viktigt att fortsätta den aktiva dialogen med invånarna så att staden utvecklas i den riktning som invånarna önskar. 

Vill du delta i arbetet för hållbar utveckling i Esbo? 
Mer information om Esbo stads arbete för hållbar utveckling finns här(extern länk).

 

  • Hållbar utveckling