Kulturnämndens beslut 14.6.2022

Publicerad: 17.6.2022 13.53

På sitt sista möte före sommarpausen behandlade kulturnämnden bland annat revisionsnämndens utvärderingsberättelse och en behovsutredning av lokaler för stadsmuseets samlingar.

Kulturnämndens investeringsförslag, maskiner och inventarier 2023–2027

Kulturnämnden föreslår i budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024–2025 anslag för maskiner och materiel och för första inredning av nya och ombyggda kulturlokaler.

Utredning och utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse

Kulturnämnden antecknade för kännedom resultatområdet för livskrafts gemensamma utredningarna om ställningstagandena som gäller resultatområdet i utvärderingsberättelsen och beslutade att lämna dem som sitt utlåtande om utvärderingsberättelsen för 2021.

Kulturens projekunderstöd och konststipendier för år 2022, omgång 3

Kulturnämnden beviljade 4 000 euro i projektunderstöd och 11 880 euro i kortvariga konststipendier.

Utredning av behovet av lokaler vid för Esbo stadsmuseums samlingar

Kulturnämnden godkände en behovsutredning om lokalerna för Esbo stadsmuseums samlingar. Kulturnämnden ber att förhandlingarna om hyrning av lokaler på Juva industrigatan 15 fortsätter, vilket skulle lösa behovet av lokaler i det första skedet.

Övriga ärenden

Om övriga ärenden beslöt nämnden i enlighet medföredragningslistan.

  • Kulturnämnden