Skräp i omgivningen - vad gör jag?

13.5.2022 6.29

På våren kommer skräpet i dagen. Vi får mycket respons om skräp. Många undrar vem det är som ska städa bort skräpet. På sidan Nedskräpning berättar vi vem du kan kontakta i olika fall. Du kan anmäla nedskräpning på mark som staden äger på Esbo stads responstjänst. Om avfall som utgör ett akut hot mot miljön ska du alltid meddelas till allmänna nödnumret 112, så att räddningsverket kan ingripa.

Det är den som skräpar ned eller markägaren som ska städa. Tumregeln är att den som skräpar ned som ska städa upp. Om det inte går att reda ut vem som skräpat ned, är det områdets innehavare som ska städa upp. Området kan innehas av privatpersoner, företag, föreningar, sammanslutningar, kommuner eller staten.

Men vem ska man meddela om nedskräpning? Vem ska städa upp? Om du alltså hittar skräp, avfall eller en omgivning som borde städas, här är vem du ska kontakta:

  • Om avfallet är skadligt för omgivningen, se till att faran för miljön eller hälsan inte är akut. Om faran är akut, ring 112.
  • Om du vet vem som skräpat ned eller vem som innehar området, berätta om medskräpningen direkt.
  • Läs här vem ärendet hör till och vem du ska kontakta: Nedskräpning
  • Meddela om icke-brådskande ärenden i Esbo stads responstjänst(extern länk), i synnerhet om nedskräpningen gäller mark som staden äger. Din kommentar går vidare till dem som sköter nedskräpningsfrågor, det vill säga gatuunderhållet eller underhållet av parker och grönområden. Vi kan bäst reda ut saken om du anger adressen och bifogar fotografier.

Det är lättare att reda ut saken om du råkar veta vem som äger marken som är nedskräpad. På Esbo karttjänst(extern länk) kan du ta reda på om platsen ligger på mark som Esbo stad äger.

Vi får mycket respons. I responstjänsten inlämnades 32 250 kommentarer till staden år 2021. Största delen, ungefär 52 procent, gällde Gator och trafik och ungefär 15 procent gällde Parker, natur och miljö.

Många miljöskador kommer till stadens kännedom först när invånarna meddelar. Genom att skriva en kommentar i responstjänsten gör du myndigheterna medvetna om problemet så att de kan göra något åt problemet. Invånarna har ofta den bästa kunskapen om hur det står till i deras omgivning. Ett gott samarbete mellan invånarna och myndigheterna är ytterst viktigt.

Hela Esbo