Fullmäktige godkände programmålen för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen

Publicerad: 2.3.2022 11.56Uppdaterad: 8.3.2022 7.11
En teckning av Esbo och Esboborna.

Målen för Berättelsen om Esbo, det vill säga stadens strategi, främjas inom fyra förvaltningsövergripande utvecklingsprogram. Fullmäktige godkände 28.2.2022 programmålen som för vidare dessa frågor som är viktiga för staden.

Esbo stads centrala mål har under de senaste tio åren främjats genom olika förvaltningsövergripande program. Under denna fullmäktigeperiod har staden fyra program. Medlemmarna i programmen består av förtroendevalda från olika partier och tjänsteinnehavare från stadens olika sektorer. Programmen påskyndar utvecklingen, skapar nya idéer och bygger upp nätverk.

”Inom de förvaltningsövergripande programmen utvecklar vi lösningar på stadens centrala utmaningar genom att pröva, pilottesta och lära oss tillsammans. Verksamhetssättet bygger på nätverksbaserat samarbete med stadens aktörer, invånare, företag och andra partner", konstaterar programdirektör Päivi Hoverfält.

Utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2021–2025 är:

 • Ett livskraftigt Esbo
 • Ett välmående Esbo
 • Ett hållbart Esbo
 • Evenemangsstaden Esbo.

Programmet Ett livskraftigt Esbo stärker arbetet och tillväxten i Esbo

Berättelsen om Esbo profilerar Esbo som den mest livskraftiga och trygga internationella föregångsstaden inom bildning, kompetens, innovationer och företagsverksamhet i Finland. Programmet Ett livskraftigt Esbo fokuserar på centrala faktorer med tanke på livskraft att stärka Esbos dragningskraft, att stödja verksamhetsförutsättningarna för företag som anställer kunnig arbetskraft och att minska arbetslösheten.

”Vi behöver kunnig arbetskraft från utlandet till Esbo. Att få kompetent arbetskraft med familj att trivas och stanna har identifierats som en flaskhals som kräver åtgärder”, säger ordföranden för programmet Ett livskraftigt Esbo Kai Mykkänen (Saml).

Programmet har som mål att det skapas fler arbetsplatser som kräver hög kompetens i Esbo.

”Vi lockar tillsammans med våra partner tillväxtorienterade företag och uppstartsföretag till Esbo”, berättar programmets ägare, Esbo stads livskraftsdirektör Mervi Heinaro.

"Att öka livskraften kräver ett fungerande samarbete inom staden, med våra partner och i nätverk. Programmet ger en fin möjlighet till detta”, konstaterar programchef Maarit Viik-Kajander.

Programmålen för programmet Ett livskraftigt Esbo:

 • Esbo är den bästa platsen för kunnig arbetskraft som bor, trivs och stannar med sin familj i Esbo.
 • Esbo är den bästa platsen för företagande – Esbo blir mer lockande som en plats för kunskapsintensiva företag.
 • I Esbo matchas jobb och arbetstagare.
 • Stadens tjänster för företag förbättras.

Programmet Ett välmående Esbo främjar Esbobornas välmående

Utvecklingsprogrammet Ett välmående Esbo tar fram idéer för hur man kan avveckla eftersläpningen i vården som uppstått under coronaepidemin och stödja det psykiska välbefinnandet. Programmet utvecklar också stadens funktioner som stöder ett smidigt verkställande av vårdreformen samt samarbetet med organisationer och med hela tredje sektorn.

Vi utvecklar också kommuninvånarnas självständiga verksamhet och annat arbete som främjar välmående, såsom motionens, kulturens och ungdomsarbetets förutsättningar att främja kommuninvånarnas hälsa och lycka.

”Vi involverar Esboborna i att upprätthålla och utveckla välmåendet. Vi kan nu via programmet föra ut nya idéer, fungerande modeller och aktiviteter", konstaterar programchef Kaisu Toivonen.

I och med vårdreformen förnyas också kommunens roll och främjande av välfärd står i centrum på ett nytt sätt. I åtgärderna tar vi hänsyn till olika bostadsområden och folkgrupper. Jag är entusiastisk över det arbete vi kan göra för Esboborna", kommenterar programmets ordförande Helena Marttila (SDP).

”Barnens och de ungas samt vår personals välmående är särskilt viktigt för sektorn för fostran och lärande med tanke på eftervården med anledning av coronakrisen.” Vi har en allt starkare roll i hälsofrågor samtidigt som vi förbereder oss på att Västra Nylands välfärdsområde inleder sin verksamhet”, berättar programmets ägare, direktören för sektorn för fostran och lärande Harri Rinta-aho.

Programmålen för programmet Ett välmående Esbo är:

 • Esbobornas medverkan ökar och den sociala samhållningen stärks
 • Esbobornas jämlika möjligheter att främja sitt eget välmående ökar
 • Esbobornas psykiska välmående stärks
 • Välfärd och hälsa främjas i Esbo och i samarbete med välfärdsområdet

Programmet Ett hållbart Esbo styr mot en klimatneutral livsstil

Hållbar utveckling innebär ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Hållbarhet innebär alltså balans mellan invånarnas välfärd, ekonomin och miljön

”Esbo har mycket kompetens som kan användas för att stödja en grön omställning i Finland och EU. Den ekonomiska tillväxten och åtgärderna för att bromsa klimatförändringen behöver inte stå i konflikt med varandra", konstaterar ordföranden för programmet Ett hållbart Esbo Meri Löyttyniemi (Gröna).

Grön omställning innebär omställning från en tillväxt som bygger på fossila energikällor. I förändringen har utnyttjande av forskningsarbete och främjande av innovationer en central roll.

"För Esbo innebär en grön omställning olika innovationer inom smarta städer och cirkulär ekonomi. Utvecklingsåtgärder riktas särskilt till att minska utsläppen från energi, trafik och byggande”, säger programchefen, Esbo stads direktör för hållbar utveckling Pasi Laitala.

”Genom programmet Ett hållbart Esbo eftersträvas att staden blir en internationell föregångare och har en stark roll i att genomföra EU-programmen” sammanfattar programmets ägare, stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Programmålen för programmet Ett hållbart Esbo:

 • Esbo är en föregångare inom FN:s mål för hållbar utveckling
 • Esbo är klimatneutralt år 2030
 • Samhället och invånarna i Esbo verkar på ett hållbart sätt
 • Esbo är en modellstad för hållbar stadsutveckling
 • Esbo är den bästa utvecklingspartnern för hållbara och smarta stadslösningar

Evenemangens gemensamma Esbo förbättrar förutsättningarna för en evenemangsstad

Programmets ägare är livskraftsdirektör Mervi Heinaro och ordförande är Joel Vanhanen (Saml).

Evenemangen har en stor betydelse för människors välbefinnande, trivseln och stadens livskraft. Coronatiden med begränsningar för evenemang har starkt lyft fram hurdan betydelse evenemangen har för välbefinnandet.

”Livskraftsaspekten framhävs å sin sida av att evenemangsbranschen i Nyland sysselsätter cirka 10 500 personer och på nationell nivå har branschen en omsättning på över 2,35 miljarder euro”, berättar Heinaro.

”Evenemangen stärker verkligen regionens livskraft. Dessutom anser jag att det är viktigt att vi efter den långa coronatiden åter får glädje, upplevelser av gemenskap och andra upplevelser”, konstaterar Vanhanen.

”Vårt program har till uppgift att förbättra förutsättningarna för verksamheten bakom kulisserna, med andra ord att underlätta ordnandet av evenemang”, berättar programchef Lea Rintala.

Programmålen för programmet Evenemangens gemensamma Esbo:

 • Utvecklingen av den invånar- och kundorienterade servicehelheten Evenemangsstaden Esbo främjas.
 • Jubileumsåret Esbo 50 år som stad genomförs i nätverk och mångsidiga partnerskap.
 • Esbo är en lockande och konkurrenskraftig partner för nationella och internationella storevenemang.
 • Hållbar utveckling