Valtuusto hyväksyi poikkihallinnollisten ohjelmien hyötytavoitteet

2.3.2022 6.28Päivitetty: 8.3.2022 7.10
Piirroskuva Espoosta ja espoolaisista.

Espoo-tarinan eli kaupungin strategian tavoitteita edistetään neljässä poikkihallinnollisessa kehitysohjelmassa. Valtuusto hyväksyi 28.2.2022 ohjelmien hyötytavoitteet, jotka vievät eteenpäin näitä kaupungille tärkeitä asioita.

Espoossa kaupungin keskeisiä tavoitteita on edistetty kohta kymmenen vuoden ajan poikkihallinnollisin ohjelmin. Tällä valtuustokaudella ohjelmia on neljä. Jokaisessa on jäseninä sekä luottamushenkilöitä eri puolueista että viranhaltijoita kaupungin eri toimialoilta. Ohjelmat toimivat kehityksen kirittäjinä, uuden ideoijina ja verkostojen rakentajina.

”Poikkihallinnollisissa ohjelmissa kehitämme ratkaisuja Espoon keskeisiin haasteisiin kokeillen, pilotoiden ja yhdessä oppien. Toimintatapa perustuu verkostomaiseen yhteistyöhön, jota tehdään kaupungin toimijoiden, asukkaiden, yritysten ja muiden kumppanien kanssa”, ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält toteaa.

Valtuustokauden 2021–25 kehitysohjelmat ovat:

 • Elinvoimainen Espoo
 • Hyvinvoiva Espoo
 • Kestävä Espoo
 • Tapahtumien yhteisöllinen Espoo.

Elinvoimainen Espoo -ohjelma vahvistaa työtä ja kasvua Espoossa

Espoo-tarina profiloi Espoon Suomen elinvoimaisimmaksi ja turvallisimmaksi sivistyksen, osaamisen, innovaatioiden ja yritystoiminnan kansainväliseksi edelläkävijäkaupungiksi. Elinvoimainen Espoo -ohjelma keskittyy elinvoiman kannalta keskeisiin tekijöihin, kuten veto- ja pitovoimaan, osaajia palkkaavien yritysten toimintaedellytysten tukemiseen sekä työttömyyden vähentämiseen.

”Kansainvälisiä osaajia tarvitaan Espoossa. Osaajaperheiden viihtyvyys ja pysyminen Espoossa on tunnistettu pullonkaulaksi, joka vaatii toimenpiteitä”, kertoo Elinvoimainen Espoo -ohjelman puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok.).

Ohjelma havittelee Espooseen lisää korkean osaamisen työpaikkoja.

”Houkuttelemme yhdessä kumppaniemme kanssa kasvuhakuisia yrityksiä ja startupeja Espooseen”, kertoo ohjelman omistaja, Espoon elinvoimajohtaja Mervi Heinaro.

”Elinvoiman lisääminen vaatii toimivaa yhteistyötä kaupungin sisällä, kumppaneidemme kanssa ja verkostoissa. Ohjelma antaa tähän hienon mahdollisuuden”, toteaa ohjelmapäällikkö Maarit Viik-Kajander.

Elinvoimainen Espoo -ohjelman hyötytavoitteet:

 • Espoo on paras paikka osaajille – osaajat asuvat, viihtyvät ja pysyvät perheineen Espoossa.
 • Espoo on paras paikka yrittää – Espoon houkuttelevuus osaamisvaltaisten yritysten kotina kasvaa.
 • Espoossa työ ja tekijät kohtaavat.
 • Kaupungin palvelut yrityksille paranevat.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma edistää espoolaisten hyvinvointia

Hyvinvoiva Espoo-ohjelma ideoi moninaisia tapoja ja edistää toimintamalleja korona-aikana syntyneen hoitovelan purkamiseksi ja mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Ohjelma myös kehittää sote-uudistuksen sujuvaa toimeenpanoa tukevia kaupungin toimintoja, yhteistyötä järjestöjen ja koko kolmannen sektorin kanssa.

Kehitämme kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja muuta hyvinvointia edistävää työtä, kuten liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön edellytyksiä edistää espoolaisten terveyttä ja onnellisuutta.

“Osallistamme hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen laajasti espoolaisia. Uusia ideoita, toimivia malleja ja tekemistä voi nyt tuoda kaikkien tietoon ohjelman avulla”, toteaa ohjelmapäällikkö Kaisu Toivonen.

“Sote-uudistuksen myötä myös kunnan rooli uudistuu ja hyvinvoinnin edistäminen tulee uudella tavalla keskiöön. Toimenpiteissä otamme huomioon erilaiset asuinalueet ja ihmisryhmät. Olen innoissani siitä työstä, mitä pääsemme espoolaisten hyväksi tekemään”, kommentoi ohjelman puheenjohtaja Helena Marttila (SDP).

“Lasten ja nuorten sekä henkilöstömme hyvinvointi on kasvun ja oppimisen toimialalle erityisen tärkeää korona- kriisin jälkihoitoa ajatellen. Olemme ottaneet aiempaa voimakkaampaa roolia hyvinvointiasioista samalla, kun valmistaudumme Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aloittamiseen,” kertoo ohjelman omistaja, kasvun ja oppimisen toimialan johtaja Harri Rinta-aho.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelman hyötytavoitteet ovat:

 • Espoolaisten osallisuus lisääntyy ja yhteisöllisyys vahvistuu
 • Espoolaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet edistää omaa hyvinvointiaan lisääntyvät
 • Espoolaisten mielen hyvinvointi vahvistuu
 • Hyvinvointia ja terveyttä edistetään Espoossa ja yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa

Kestävä Espoo -ohjelma ohjaa kohti hiilineutraalia elämäntapaa

Kestävä kehitys on taloudellista, ekologista, sosiaalista ja kulttuurillista kestävyyttä. Kestävyys on siis tasapainoa asukkaiden hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välillä.

”Espoossa on paljon osaamista, jolla voidaan tukea vihreää siirtymää Suomessa ja EU:ssa. Ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävien toimien ja talouskasvun ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään,” Kestävä Espoo -ohjelman puheenjohtaja Meri Löyttyniemi (vihr.) toteaa.

Vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymistä pois fossiilisten energialähteiden luomasta kasvusta. Muutoksessa tutkimustyön hyödyntäminen ja innovoinnin edistäminen ovat keskeisessä asemassa.

”Espoolle vihreä siirtymä tarkoittaa erilaisia älykaupungin ja kiertotalouden innovaatioita. Kehittämistoimia suunnataan erityisesti energian ja liikenteen sekä rakentamisen päästöjen vähentämiseen,” ohjelmapäällikkö, kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala sanoo.

”Kestävä Espoo -ohjelmatyöllä tavoitellaan kansainvälistä edelläkävijyyttä sekä vahvaa roolia EU-ohjelmien toteuttamisessa,” ohjelman omistaja, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kiteyttää.

Kestävä Espoo -ohjelman hyötytavoitteet:

 • Espoo on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edelläkävijä
 • Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä
 • Espoo -yhteisö ja espoolaiset toimivat kestävästi
 • Espoo on kestävän kaupunkikehityksen mallikaupunki
 • Espoo on paras kehittäjäkumppani kestäville ja älykkäille kaupunkiratkaisuille

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelma parantaa edellytyksiä tapahtumakaupungille

Ohjelman omistajana toimii elinvoimajohtaja Mervi Heinaro ja puheenjohtajana Joel Vanhanen (kok.).

Tapahtumilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille, viihtymiselle ja kaupungin elinvoimalle. Korona-aika tapahtumarajoituksineen on nostanut tapahtumien hyvinvointimerkitystä vahvasti esille.

”Elinvoimanäkökulmaa puolestaan korostaa se, että Uudellamaalla tapahtuma-ala työllistää noin 10 500 henkilöä ja kansallisella tasolla alan liikevaihto on yli 2,35 miljardia euroa”, kertoo Heinaro.

”Tapahtumat todella vahvistavat alueen elinvoimaa. Lisäksi pidän tärkeänä, että alamme saada iloa, yhteisöllisyyden kokemuksia ja elämyksiä tapahtumista, pitkän korona-ajan jälkeen”, toteaa Vanhanen.

”Ohjelmamme tehtävä on parantaa edellytyksiä kulisseissa tapahtuvalle toiminnalle: toisin sanoen helpottaa tapahtumien järjestämistä”, ohjelmapäällikkö Lea Rintala kertoo.

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelman hyötytavoitteet:

 • Edistetään asukas- ja asiakaslähtöisen Tapahtumakaupunki Espoo -palvelukokonaisuuden kehittymistä.
 • Espoo 50 vuotta kaupunkina -vuosi toteutetaan verkostoissa ja monipuolisina kumppanuuksina.
 • Espoo on houkutteleva ja kilpailukykyinen kumppani kansallisille ja kansainvälisille suurtapahtumille.
 • Kestävä kehitys