Västra Nylands välfärdsområde behandlade finansieringsfrågor och avtalsöverföringar

Publicerad: 11.2.2022 13.06

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde gav finansministeriet ett utlåtande om ett utkast till förordning om finansiering av beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet.

De föreslagna ändringarna i förordningen om finansiering av beredningen är allmänt sett ändamålsenliga ur Västra Nylands välfärdsområdes synvinkel. Välfärdsområdet föreslår som tillägg att understöd också ska kunna beviljas för kostnader för byggande av IKT-system som är nödvändiga med tanke på välfärdsområdenas verksamhet, förvaltning och beslutsfattande samt för kostnader för stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet. Välfärdsområdet föreslår vidare att välfärdsområdena vid behov ska kunna beviljas tilläggsunderstöd för att ansvaret för att ordna tjänster ska kunna överföras till välfärdsområdet utan störningar.

Dessutom behandlade det temporära beredningsorganet överföringar av avtal samt grunderna för ersättning av handräckning eller arbetsinsats.

Ett utlåtande till Kårkulla samkommun samt mötesarvodena till ledamöterna och ersättarna i välfärdsområdesfullmäktige för tiden före fullmäktiges konstituering behandlas vid ett kommande sammanträde. De övriga besluten fattades enligt förslagen.

Det temporära beredningsorganet håller ett extra sammanträde 18.2.2022 och vid behov också 28.2.2022.

 

  • Välfärdsområde