Västra Nylands välfärdsområde behöver snabba beslut av staten om tilläggsfinansiering

14.1.2022 15.37

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde fastställde budgeten för 2022 och konstaterade att det statsunderstöd som beviljades välfärdsområdet i december inte räcker till för att genomföra kritiska IKT-lösningar.

Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2022 verkställs så att finansieringsbesluten räcker till för att täcka de ekonomiska åtaganden som hänför sig till beredningsarbetet. Det temporära beredningsorganet föreslår finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt inrikesministeriet att Västra Nylands välfärdsområde beviljas tilläggsfinansiering i påskyndad takt för att organiserings- och produktionsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet ska kunna överföras från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

Utlåtande om effekterna av bristfällig IKT-finansiering  

Det temporära beredningsorganet ger social- och hälsovårdsministeriet ett utlåtande om effekterna av IKT-statsunderstödet. I utlåtandet konstateras att Västra Nylands välfärdsområde med hjälp av det statsunderstöd som beviljades i december inte kan genomföra kritiska IKT-lösningar så att välfärdsområdet kan ordna social- och hälsovården och räddningstjänsterna för befolkningen i området på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

Västra Nylands välfärdsområde föreslår som primärt alternativ att det till välfärdsområdet ges en förbindelse om beviljande av tilläggsfinansiering så att IKT-ändringsarbetena kan fortsätta planenligt under februari. Om tilläggsfinansiering inte beviljas, förmår Västra Nylands välfärdsområde inte att ta på sig ansvaret för den tjänsteproduktion som överförs från kommunerna och samkommunerna 1.1.2023. Som sekundärt alternativ föreslås därför att, om en förbindelse om beviljande av tilläggsfinansiering inte på ett tillräckligt sätt kan ordnas före februari, det inleds planering av hur överföringen av tjänsteproduktionen kan fördröjas och indelas i etapper på ett kontrollerat sätt i samarbete mellan välfärdsområdet, kommunerna och de styrande ministerierna.

”Med den beviljade finansieringen är det inte möjligt att överföra tjänsterna till välfärdsområdet i början av 2023. Vid beredningen förbinder vi oss att överföra tjänsterna till välfärdsområdet så snabbt som möjligt och stegvis, förutsatt att finansieringen ordnas”, säger ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn.

Sanna Svahn blir förändringsdirektör för viss tid

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade inrätta en visstidstjänst som förändringsdirektör för välfärdsområdet. Till tjänsten valdes medicine doktor Sanna Svahn från 1.3.2022. För närvarande är hon ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde och omsorgsdirektör för Esbo stad. Därmed fortsätter Sanna Svahn i ledningen av förändringsorganisationen när mandattiden för det temporära beredningsorganet löper ut i slutet av februari 2022. Tjänsten som förändringsdirektör upphör i det skede då den välfärdsområdesdirektör som väljs av Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt uppdrag. Fullmäktige torde ledigförklara tjänsten som välfärdsområdesdirektör våren 2022.

Dessutom beslutade det temporära beredningsorganet om upphandling av experttjänster och gav ett utlåtande om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen. Alla ärenden som behandlats finns i sammanträdesmaterialet.

Sammanträdesmaterial(extern länk)

Sammanträdesmaterial på finska(extern länk)

Välfärdsområdets beslut, webbplats(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

  • Välfärdsområde