Den politiska övervakningsgruppen gav ett förslag till politisk organisation för Västra Nylands välfärdsområde

24.1.2022 15.31Uppdaterad: 31.1.2022 10.48

I övervakningsgruppens förslag ingår utöver de lagstadgade förtroendeorganen också en nämnd för tjänster och resurser, en nämnd för framtid och utveckling, en nämnd för beredskap och säkerhet, en sektion för individärenden och en förhandlingskommitté för välfärdsområdesfullmäktige. Beslut om den politiska organisationen fattas av välfärdsområdesfullmäktige. Övervakningsgruppen avslutade sitt arbete. Det sista sammanträdet var 20.1.2022.

Förslag till struktur för den politiska organisationen i Västra Nylands välfärdsområde.

Välfärdsområdets lagstadgade förtroendeorgan är fullmäktige och styrelsen, revisionsnämnden, nationalspråksnämnden, valnämnden, ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet. Till övriga delar beslutar fullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde om den politiska organisationen. Fullmäktige håller sitt första sammanträde 7.3.2022. 

”Övervakningsgruppen rekommenderar enhälligt att välfärdsområdesfullmäktige godkänner denna struktur för den politiska organisationen. Utifrån strukturen börjar man efter valet förhandla om platsfördelningen mellan partierna och målet är att de förtroendevalda väljs till sina uppdrag vid det första fullmäktigesammanträdet”, säger övervakningsgruppens ordförande Henrik Vuornos.

Förslag till de icke-lagstadgade nämndernas/sektionernas uppgifter:

  • Nämnden/sektionen för tjänster och resurser behandlar tillgång till tjänster, samordning av servicekedjor och servicehelheter, upphandlings- och produktionssätt, tillgång till personal och beredning av investeringar.
  • Nämnden/sektionen för framtid och utveckling behandlar riktlinjer för förnyelse av tjänster, digitalisering, besvarande av förändringar i befolkningens servicebehov, utvecklingsuppgifter på svenska, ärenden som gäller andra språkgrupper samt främjande av hälsa och välfärd.
  • Nämnden/sektionen för beredskap och säkerhet behandlar styrning av räddningsväsendet, beredskapsplanering och säkerhetsfrågor.
  • Sektionen för individärenden behandlar social- och hälsovårdsärenden som gäller individer och familjer, begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslut och beslutar om vård, omsorg eller andra lagstadgade åtgärder oberoende av en persons vilja.
  • Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommittés mål är att sammanjämka fullmäktigegruppernas synpunkter i fråga om ärenden som bereds för fullmäktige och dessutom stödja styrelsen och följa uppnåendet och utvecklingen av följande mål särskilt under övergångsperioden: god tjänstetillgång och tjänstekvalitet, aktiv närdemokrati och regional representativitet, regional jämlikhet, synliga och fungerande samarbetsstrukturer samt genomförande av en trygg övergång för personalen.

 

Mer information:

 

  • Välfärdsområde