Förlängd frist för ansökan om organisationsbidrag till veteranföreningar

3.12.2021 10.00

Förlängd frist för ansökan om organisationsbidrag år 2022 för veteranföreningar som har veteranmedlemmar bosatta i Esbo och vars verksamhet gäller främjande av välbefinnandet hos veteraner från våra krig 1939–1945.

I ansökan om organisationsbidrag för 2022 har man upptäckt att en del av bidragsbeloppet som är avsett för veteranföreningar håller på att bli outdelat. Därför har vi en förlängd frist för veteranföreningar 7–17.12.2021. Bidragsbeloppet i fråga kan inte delas ut till andra föreningar.

Vid den förlängda fristen iakttas principerna och anvisningarna för Esbo stads organisationsbidrag, som beskrivs nedan.

Om en veteranförening ansöker om nytt bidrag vid den förlängda fristen utöver den egentliga tidigare ansökan om organisationsbidrag och har lämnat in de bilagor som krävs vid den tidigare ansökan, behöver bilagorna inte lämnas in på nytt.

Ansökningarna lämnas in till vanhusneuvosto-sotet@Espoo365.onmicrosoft.com eller Äldrerådets sekreterare PB 202, 02070 ESBO STAD. Ansökningarna ska vara inkomna senast 17.12.2021 före kl. 15.45.

Välfärds- och hälsosektorns organisationsbidrag

Organisationsbidragen är allmänna bidrag för att stöda föreningars och sammanslutningars mångsidiga medborgarverksamhet.

De är avsedda för pensionärs-, veteran-, sjukdoms- och handikapporganisationer samt övriga organisationer eller föreningar som genom sin verksamhet främjar Esbobornas välbefinnande och hälsa. Organisationsbidrag beviljas även för öppen rehabilitering av veteraner.

Med organisationsbidragen stöder man särskilt verksamhet som

  • främjar delaktighet och funktionsförmåga
  • minskar ensamhet och marginalisering
  • minskar skillnaderna i välbefinnande och hälsa mellan befolkningsgrupper
  • ökar kamratstöd och frivilligverksamhet
  • är öppen för alla och fungerar med lågtröskelprincipen

Vid beviljande av bidraget fäster man uppmärksamhet vid organisationernas förmåga att samarbeta med andra organisationer.

Allmänna villkor för välfärds- och hälsosektorns organisationsbidrag

Välfärds- och hälsosektorns kriterier för organisationsbidrag

Redogörelse för användingen av bidraget

  • Stöd i vardagen