Esbobor menar att grönområden påverkar avsevärt på trivseln och välmåendet

Publicerad: 30.12.2021 11.46
En människa rastar en hund på en gångväg i en park.
I huvudsak menade respondenterna att det är viktigt att det finns ett trivsamt grönområde som ligger nära hemmet och är enkelt att komma till.Bild: Patrik Fagerström

En grönskande, tyst och lugn miljö med goda möjligheter till friluftsliv. Det är något som uppskattas av Esbobor. Stadsplaneringscentralen i Esbo utförde en enkät där man kartlade hurdana grönområden som värdesätts av stadsinvånarna. Enkäten riktades till invånarna i Hagalund, Alberga, Mattby, Esboviken och Esbo centrum och besvarades av cirka 380 invånare.

Med hjälp av enkäten ville man utreda hurdan roll grönområden spelar för invånare i Esbos stadscentrum och vilka områden de utnyttjar mest. I enkäten frågades också hurdana grönområden som upplevs som otrevliga och var sådana områden finns.

I huvudsak menade respondenterna att det är viktigt att det finns ett trivsamt grönområde som ligger nära hemmet och är enkelt att komma till. Ett grönt landskap utanför det egna hemmets fönster uppskattades också högt bland invånare i alla stadscentrum. Gemensamma gårdar eller odlingslotter att hyra ansågs däremot inte vara särskilt viktiga i något av enkätsområdena.

Enligt resultaten svarar grönområdena på invånarnas önskemål ganska bra i alla stadscentrum. Invånarna anser att grönområden är viktiga eftersom de bjuder på möjligheter till motion, stresshantering och rekreation.

Också förslag till förbättringar lyftes fram: områdena kunde exempelvis skötas bättre och de kunde vara renare. Särskilt i Mattby, Olars och Hagalund upplevdes grönområdena som ovårdade. I Hagalunds område försämrar exempelvis gäss trivseln om somrarna. I Mattby och Olars upplevdes grönområdena på många håll som små och otrygga.

Enligt svaren är buller, för liten yta, dålig skötsel, trängsel och andra människors störande beteende faktorer som gör ett grönområde otrevligt. Antalet sådana grönområden var ganska litet och inget område framhävdes särskilt mycket i resultaten.

I Hagalund njuter invånarna av grönområden samtidigt som de träffar andra människor. I de övriga centrumen ansågs möten inte spela en så viktig roll för trivseln i grönområden. Invånarna upplever att grönområdena är enkla att nå till fots eller med cykel.

Resultaten ger viktig information om de lokala värdena, invånarnas åsikter och önskemål samt om grönområdenas utvecklingsmöjligheter. Dessutom gör materialet det möjligt att analysera behoven och förväntningarna kring grönområdenas kvalitet och tillgänglighet även i en mer omfattande utsträckning. Informationen kommer att utnyttjas i utvecklingen av nätverket av grönområdena, stadsstrukturen och tillgängligheten i Esbo stad.

Mer information om invånarenkäten finns i rapporten (på finska).

Ella Stark har skrivit en pro gradu-avhandling utifrån enkätens resultat: Viheralueisiin liittyvät kokemukset ja merkitykset Espoon kaupunkikeskuksissa asukasnäkökulmasta(extern länk) (på finska).

  • Planläggning
  • Natur
Hela Esbo