Espoolaisten mielestä viheralueet vaikuttavat merkittävästi viihtymiseen ja hyvinvointiin

Julkaistu: 30.12.2021 11.32
Ihminen ulkoiluttamassa koiraa kävelytiellä puistossa.
Kyselyyn vastanneet olivat pääosin sitä mieltä, että kodin sijaintiin vaikuttaa merkittävästi se, kuinka vaivattomasti miellyttävä viheralue on saavutettavissa.Kuva: Patrik Fagerström

Vehreä, hiljainen ja rauhallinen ympäristö, joka tarjoaa hyvät ulkoilumahdollisuudet, miellyttää espoolaisia asukkaita. Espoon kaupunkisuunnittelun tekemässä kyselyissä kartoitettiin, millaisia viheralueita asukkaat arvostavat. Kysely tehtiin Tapiolan, Leppävaaran, Matinkylän, Espoonlahden ja Espoon keskuksen asukkaille ja siihen vastasi noin 380 asukasta.

Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, mitä viheralueet merkitsevät espoolaisille kaupunkikeskusten asukkaille ja mitä alueita he käyttävät eniten. Lisäksi asukkailta kysyttiin, millaiset viheralueet he kokevat epämieluisaksi ja missä ne sijaitsevat.

Kyselyyn vastanneet olivat pääosin sitä mieltä, että kodin sijaintiin vaikuttaa merkittävästi se, kuinka vaivattomasti miellyttävä viheralue on saavutettavissa. Myös vihreä maisema kodin ikkunasta on erittäin tärkeä kaikkien kaupunkikeskusten vastaajille. Vuokrattavaa viljelypalstaa tai yhteispihaa puolestaan ei missään kaupunkikeskuksessa koettu kovin tärkeänä ominaisuutena.

Kyselyn tulosten perusteella lähiviheralueet vastaavat kaikissa kaupunkikeskuksissa melko hyvin asukkaiden toiveita. Asukkaat kokevat viheralueet merkittäviksi, koska ne tarjoavat mahdollisuuden liikuntaan, stressin vähentämiseen ja virkistäytymiseen.

Parannettavaakin asukkaat toivat esille: kohentamisen varaa on esimerkiksi alueiden hoitamisessa ja siisteydessä. Erityisesti Matinkylän, Olarin ja Tapiolan alueilla koettiin lähiviheralueiden olevan hoitamattomia. Tapiolan alueella alueiden miellyttävyyteen vaikuttavat esimerkiksi kesäisin hanhet. Matinkylässä ja Olarissa lähiviheralueet koettiin monin paikoin liian pieniksi ja turvattomiksi.

Asukkaiden mielestä meluisuus, pieni koko, hoitamattomuus, ruuhkaisuus ja ihmisten häiritsevä käytös saavat viheralueen tuntumaan epämieluisalta. Näitä viheralueita oli melko vähän eikä mikään tietty alue korostunut vastauksissa.

Tapiolassa asukkaat viihtyvät viheralueilla ja puistoissa tapaamalla muita, mutta muissa keskuksissa ihmisten kohtaaminen ei ollut niin tärkeä syy siellä viihtymiseen. Asukkaat kokevat, että viheralueille on helppo mennä kävellen tai pyörällä.

Kyselyn tulokset antavat tärkeää tietoa paikallisista arvoista, asukkaiden mielipiteistä ja toiveista sekä siitä, miten viheralueita voitaisiin kehittää. Lisäksi aineistosta voidaan analysoida laajemminkin viheralueiden laatuun ja saavutettavuuteen liittyviä tarpeita ja odotuksia. Näitä tietoja hyödynnetään kehitettäessä Espoon viheralueiden verkostoa, kaupunkirakennetta ja saavutettavuutta.

Lisätietoja löydät asukaskyselystä laaditusta raportista.

Ella Stark on tehnyt kyselytuloksiin pohjautuen pro gradu -työn: Viheralueisiin liittyvät kokemukset ja merkitykset Espoon kaupunkikeskuksissa asukasnäkökulmasta(ulkoinen linkki).

  • Kaavoitus
  • Luonto
Koko Espoo