NTM-centralen utfärdade en rättelseuppmaning av Esbo stadsfullmäktiges beslut om generalplanen för de norra och mellersta delarna 

Publicerad: 31.8.2021 13.07Uppdaterad: 17.9.2021 11.21
Flervåningshus. I förgrunden park och en gång- och cykelbana.
De viktigaste frågorna i NTM-centralens rättelseuppmaning var till exempel generalplanbestämmelserna om tidpunkten för planering och genomförande av områdenas förbindelse till den nya järnvägskorridoren, dimensioneringskriterierna för glesorts- och semesterbyggande och förbehåll för några av småhusområdena. yleiskaavamääräykset, hajarakentamisen ja lomarakentamisen mitoitusperusteet sekä joidenkin pientaloalueiden varaukset.Bild: Espoon kaupunki

NTM-centralen i Nyland har ansökt om rättelse av godkännandebeslutet av generalplanen för de norra och mellersta delarna.Stadsfullmäktige godkände generalplanen för de norra och mellersta delarna i början av juni.Planen skulle göra det möjligt för 40 000 nya invånare och cirka 7 000 nya arbetsplatser att placeras i de norra och mellersta delarna av Esbo.

Rättelseuppmaningen innebär att stadsfullmäktige måste fatta ett nytt beslut om generalplanen inom sex månader efter rättelseuppmaningen, dvs. senast 8.1.2022.  

Stadsfullmäktige kan behålla generalplanebeslutet som det är, ändra eller återkalla det. Om stadsfullmäktige inte beslutar i frågan upphör generalplanebeslutet att gälla. Detta skulle innebära att generalplanen inte kunde träda i kraft, och utgångspunkterna för generalplanen skulle behöva omvärderas. 

Nyckelfrågorna är de nya områdenas förbindelse till järnvägstrafiken och detaljhandelns läge 

De viktigaste frågorna i NTM-centralens rättelseuppmaning var till exempel generalplanbestämmelserna om tidpunkten för planering och genomförande av områdenas förbindelse till den nya järnvägskorridoren, dimensioneringskriterierna för glesorts- och semesterbyggande och förbehåll för några av småhusområdena. NTM-centralen kräver också att planebestämmelsen för ett näringslivsområde kontrolleras gällande en detaljhandel som kräver utrymme. 

Efter stadsfullmäktiges beslut börjar en ny besvärstid  

Besvären gällande generalplanen förblir giltiga och kan även kompletteras eller ändras på basis av stadsfullmäktiges nya beslut. Det nya beslutet överlämnas till de som anför besvär. 

NTM-centralen har också rätt att överklaga stadsfullmäktiges beslut genom besvär, om beslutet om godkännande av generalplanen inte ändras på det sätt som NTM-centralen uppmanar.   

Stadsstyrelsen ger ett utlåtande om besvären efter att besvärstiden för det nya beslutet som stadsfullmäktige fattat har gått ut.Därmed återkommer man till besvären nästa år. 

Åtgärdsbegränsningarna i området fortsätter att gälla tills generalplanens godkännandebeslut får laga kraft. Detaljplanläggningen väntar också på att generalplanen träder i kraft.

  • Stadsutveckling
  • Planläggning
Esbo centrumKalajärvi