Hobbyverksamhet kan fortfarande ordnas, så länge nära kontakter kan undvikas

Publicerad: 16.8.2021 12.28Uppdaterad: 18.8.2021 13.14

Hobbyverksamheten kan fortsätta i Esbo trots att Regionförvaltningsverket i Södra Finland förra veckan beslutade att begränsa sammanträdena och användningen av lokalerna från 20.8.2021. Beslutet innebär i praktiken att hobbyverksamhet ska ordnas så att deltagarna eller kunderna har möjlighet att undvika nära kontakt med varandra. Dessutom får högst 25 personer samlas inomhus och 50 personer utomhus.

”Också i Esbo fortsätter barns och ungas – och även vuxnas – hobbyer som hittills. Ändringarna gäller närmast antalet deltagare. Vi har redan nu coronasäkra verksamhetssätt i all vår hobbyverksamhet", påminner stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Enligt regionförvaltningsverkets riktlinjer kan de som deltar i hobbyverksamhet själva bestämma om de till exempel under en idrottshobby vill vara i nära kontakt med varandra. Den som ordnar verksamheten ska dock se till att det är möjligt för deltagarna att hålla ett avstånd på minst två meter till varandra när de vistas inomhus i mer än 15 minuter. Utomhus måste arrangören se till att deltagarna har möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det finns inte något specifikt krav på säkerhetsavstånd.

Stadens kultur-, hobby- och kundlokaler betjänar coronasäkert

Esbo stads kulturhus, stadsmuseum, ungdomslokaler, bibliotek och idrottsplatser, såsom simhallar och andra lokaler för inomhusidrott, samt servicepunkterna och servicetorgen är öppna enligt normala öppettider.

Stadens tjänster följer de gällande coronaanvisningarna. Inomhus ska ett säkerhetsavstånd på minst två meter hållas till andra kunder och personal. För personer över 12 år rekommenderas användning av ansiktsskydd förutom då de motionerar. Vid alla verksamhetsställen finns möjlighet att tvätta händerna eller använda handsprit.

Så har Esbo stads kultur- och idrottstjänster öppet från 20.8.2021.

Staden ger anvisningar till dem som ordnar idrotts- och kulturhobbyer

Esbo stad har skickat anvisningar till idrottsföreningarna i Esbo om hur regionförvaltningsverkets riktlinjer ska verkställas i praktiken. Anvisningarna har beretts i samarbete mellan idrottstjänsterna i Esbo, Helsingfors och Vanda.

Anvisningar för dem som ordnar idrottshobbyer i huvudstadsregionen från 20.8.2021:

  1. Föreningarna ska underteckna en uppdaterad förbindelse om hur hobbyverksamheten kan fortsätta hälsosäkert på det sätt som regionförvaltningsverket förutsätter. Förbindelsen förvaras i föreningarnas lokaler och skickas inte till staden.
  2. Föreningarnas hobbyverksamhet kan fortsätta både inomhus och utomhus, turer inställs inte. Omklädningsrummen är i bruk, men vi rekommenderar att man undviker att använda dem. I verksamheten ska regionförvaltningsverkets anvisningar följas.
  3. All tävlingsverksamhet fortsätter, men det rekommenderas att träningsmatcher ställs in eller skjuts upp. Tävlingsverksamhet innebär till exempel en basketturnering. Turneringen är inte ett evenemang, utan ett antal enskilda spel där regionförvaltningsverkets anvisningar följs i varje enskilt spel.
  4. Den som ordnar verksamheten ansvarar för att lokalerna används på ett hälsosäkert sätt (regionförvaltningsverkets anvisningar). Kom ihåg att ansiktsskydd, handsprit och rengöring av platser fortfarande är en viktig del av arbetet med att förhindra att viruset sprids.

Aktörerna inom den grundläggande konstundervisningen och andra aktörer inom hobbyverksamhet inom kulturen anvisas också att agera i enlighet med regionförvaltningsverkets riktlinjer. Aktörerna ska säkerställa att det inte uppstår nära kontakter i kundlokalerna. Dessutom ska de göra upp en skriftlig plan för förhindrande av nära kontakter. Planen ska vara framlagd i lokalen. I övrigt iakttas de säkerhetsanvisningar som gällde redan i våras, bland annat om användningen av ansiktsskydd och hygienanvisningar.

Mer information om regionförvaltningsverkets beslut

  • Coronavirus