Smidiga social- och hälsovårdstjänster i hela västra Nyland

Publicerad: 30.11.2020 9.51Uppdaterad: 8.10.2021 12.27
Västra Nyland: 1 Esbo, 2 Hangö, 3 Ingå, 4 Grankulla, 5 Högfors, 6 Kyrkslätt, 7 Lojo, 8 Raseborg, 9 Sjundeå, 10 Vichtis.

Klientupplevelsen är utgångspunkten för allt i västra Nylands kommuners vårdreform. 

Smidig service ligger i alla parters intresse

Kommunerna i västra Nyland, det vill säga Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå, samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis) har börjat bygga en gemensam modell för social- och hälsovården i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer. Kommunerna utvecklar tjänsterna tillsammans oberoende av om en riksomfattande social- och hälsovårdsreform genomförs eller inte.

Den förra regeringens modell för social- och hälsovård kritiserades för att vara förvaltningscentrerad. Nu står människan, klienten, i centrum för allt. 

– Vi har utöver administrationen också granskat tjänsternas innehåll, säger Esbos förvaltnings- och utvecklingsdirektör Markus Syrjänen.

Programdirektör Jutta Tikkanen betonar att strukturella ändringar ska möjliggöra klientorienterad service.

Klientorientering innebär att tjänster kombineras så att klienten alltid erbjuds en lösning vid första kontakten, vilken instans hen än kontaktar.

– Just nu känner inte de olika aktörerna varandra tillräckligt bra. Ofta måste klienten kontakta flera olika instanser innan ärendet går framåt. Vissa blir trötta på att söka hjälp och ger upp, erkänner Elina Jaakovlew-Markus. Hon arbetar som utvecklingschef för hälsovården i Esbo.

Syrjänen påminner om att ansvaret i fortsättningen kommer att ligga hos social- och hälsovårdspersonalen. Klienterna behöver inte ens själv veta vilka tjänster som erbjuds dem eller vad de över huvud taget behöver. En rationell start sparar både klientens tid och tjänsteleverantörens resurser.

Enkla digitala tjänster

Målet är att den första kontakten allt oftare tas via digitala kanaler och det har gjorts mycket bakgrundsarbete för att de ska vara enkla att använda. När rutiner, såsom tidsbokning, i fortsättningen kan skötas digitalt frigörs resurser för ärenden som kräver särskild uppmärksamhet.

Dessutom har personalen mer tid till exempel i telefontjänsten för att betjäna dem för vilka digitala kanaler är främmande.

– Alla människor och alla ärenden kan dock inte skötas digitalt. Det behövs också fysiska möten, påminner Jaakovlew-Markus.

Det digitala utvecklingsarbetet gäller också personalens interna funktioner.

– När systemen är enhetliga och personalen kan utnyttja dem smidigare blir det tid över för att möta människor, förklarar Syrjänen.

Alla vinner

När tjänsterna erbjuds som en stor helhet är utbudet av specialistkunskaper bättre. I stället för att klienten ska resa till en annan ort för en viss tjänst kan en bekant vårdare eller kontaktperson konsultera en specialist, specialisten kan ambulera mellan olika enheter eller tjänsten kan erbjudas digitalt.

– Endast i undantagsfall kan klienten bli tvungen att resa längre bort för att få specialservice, lovar Syrjänen.

Ett exempel på specialservice är tjänster på svenska, som erbjuds i alla kommuner i västra Nyland.

– När tjänsterna administreras gemensamt kan vi erbjuda ett bredare urval för alla, säger Syrjänen.

Digitala tjänster möjliggör mera individuella möten med klienten i hela servicekedjan.

Artikeln fortsätter här: Livssituationen som utgångspunkt i social- och hälsovårdstjänster - Klienten vet bäst!

Text: Tiina Parikka. Artikeln har publicerats i Esbotidningen 4/2020. Tidningen delades ut till varje hem i Esbo 28.11.2020.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde