Kulturspaning

Kulturspaning är en verksamhetsmodell som tar med kulturen in i småbarnspedagogikens vardag. Alla Esbos 3-5 åriga barn har möjlighet att få ta del av kulturspaning i stadens daghem.

Vad är kulturspaning?

Kulturspaning är en del av småbarnspedagogiken och den förverkligas i samarbete med kulturaktörer. Professionella konst- och kulturaktörer besöker daghemmen med föreställningar eller leder verkstäder speciellt utformade för barn. En del daghem får istället ta del av ambulerande materialpaket.  En viktig del i Kulturspaning är också arbetet i daghemmet tillsammans med barnen före och efter kulturspaningsbesöken. Därtill hålls pedagogspaningar som är fortbildningar för personalen där kulturaktörerna ger pedagogerna inspiration i hur man kan använda sig av konst och kultur på nya sätt inom småbarnspedagogiken.

Vad är syftet med Kulturspaning?

Syftet med Kulturspaning är att bidra till ett mer systematiskt samarbete mellan småbarnspedagogiken och kulturen och genom det ett ömsesidigt lärande av varandra. Det är en högkvalitativ konstnärlig och pedagogisk verksamhet som är i linje med målen i planen för småbarnspedagogik. Kulturspaning bidrar även till att öka barnens delaktighet i och lika rätt till att få uppleva och skapa konst och kultur.

Var ordnas Kulturspaning?

Kulturspaning ordnas i alla Esbos kommunala daghem med barn i åldern 3-5 år. Alla 3-5 åringar får ta del av Kulturspaning någon gång under verksamhetsåret. Utöver det får personalen på varje daghem ta del av en pedagogspaning. Under verksamhetsåren 2020-2021 och 2021-2022 anpassades Kulturspanings-verksamheten så att den gick att genomföra i enlighet med de rådande corona-restriktionerna. 

I Kulturspaning är stadens finskspråkiga daghem geografiskt indelade i sju områden som alla har varsitt kulturtema som ändras årligen. De svenskspråkiga daghemmen utgör det åttonde området och har också eget tema som även det ändras årligen. Under läsåret 2021−2022 skapade 25 konst- och kulturaktörer innehåll för Kulturspaning.