Jorddeponi

Jorddeponin ligger i Vinkelkärr, på adressen Vinkelkärrsvägen 11, 02820 Esbo. Till jorddeponin kan man enbart föra rena jord- och stenarter från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

Lasset ska föras till jorddeponin i så god tid att man hinner tippa och avlägsna sig från området inom öppettiderna. Använd helst motorvägen mellan Ring III och Histaknuten. Se till att du inte tappar last på vägen.

Så här för du lass till Vinkelkärr och registrerar dem i systemet

Mottagningen av lass till jorddeponin och faktureringen av dem sker elektroniskt. Den gamla betalningen med kuponger är inte längre i bruk och kontant eller kortbetalning godkänns inte heller.

Åkeriet ska på förhand registrera sig som kund på jorddeponin på webbtjänsten Espoo Lumen- ja maanvastaanotto(extern länk) (på finska). Där hittar du anvisningar om hur åkeriet ska registrera sig. När du registrerar dig som kund godkänner du villkoren för användningen av jordtippar och tjänsten. Tjänsteleverantören godkänner ansökan, varvid det uppstår ett avtal mellan kunden och tjänsteleverantören. Kunden får en bekräftelse på godkännandet och användarkoder till systemet per e-post. Kunden loggar in med sitt användarnamn i systemet och lägger till fordonen under sitt företag.

Fakturering

Kunder som använder jorddeponin svarar själva och avtalar sinsemellan enligt relationer som fastställs i mottagningssystemet vem fakturorna för mottagningsavgifterna riktas till. Om ett åkeri har många kunder rekommenderar vi att företagaren först själv betalar fakturorna med hjälp av registerkoden och fakturerar sina kunder för mottagningsavgifterna samtidigt som för transportavgifterna. I systemet får du en rapport/faktureringsspecifikation till exempel på basis av adress och referensuppgifter. Under ett arbete som pågår en längre tid kan detta fordons tippning faktureras hos slutanvändaren direkt, så behöver inte åkeriet vidarefaktuera.

Vid jorddeponin fotograferar och identifierar registerplåtskameran fordonet. I mottagningssystemet registreras de uppgifter som är specifika för lasten och ligger direkt till grund för faktureringen. Kunderna som använder tjänsten får via systemet rapporter om lassen som fraktats till jorddeponin, vilka åkeriet kan bifoga och som byggherren kan kräva att bifogas till fakturan.

Fakturorna för lassen skickas en gång i veckan. För närvarande sänds fakturorna som pappersfakturor, men år 2022 övergår vi till e-fakturering.

För lassen sänds e-fakturor en gång i veckan, om kunden har antecknat en e-faktureringsadress i sina uppgifter. Annars skickar vi en faktura i pappersform.

Avgifter för mottagning av jordmassor

De mottagna lassen faktureras i faktureringsperioder på en vecka. Mottagningspriserna per lass följer från 1.1.2021 tekniska nämndens beslut 11.11.2020, § 99.

 

Jordart          3–5-axlad eller fulltrailer

                               1 låda €/lass (moms 0%)                                       påhängsvagn €/lass (moms 0 %)

Bärande jord                            40                                                            80

Icke-bärande jord (lera)         80                                                            160

Gyttjelera                                160                                                           280

Sprängsten                               0                                                                0

Stabiliserad jord                      160                                                            280

(endast på objekt som staden byggt)

Avvikande lass

Avvikande lass (objekt på förorenade markområden eller stabiliserad jord) ska alltid anges på mottagningsplatsen. Stabiliserad jord tas emot endast från stadens egna objekt eller objekt som staden är byggherre för. Anvisningen om mottagning av stabiliserad jord och anmälningsblanketten för överföring av jord till Vinkelkärr finns som bifogade filer nedan.

Fakturering

De mottagna lassen faktureras i faktureringsperioder på en vecka. Mottagningspriserna per lass är från 1.1.2021 förenliga med den tekniska nämndens beslut 11.11.2020, § 99.

Mer information om mottagning av överskottsjord och bedömning av halten av skadliga ämnen i massorna ges av stadsteknikcentralen.

Ansvarig mästare, Mikael Fröberg, tfn +358 50 5165206 (registrering och fakturering)

Arbetsledare, Lars-Johan Lindgren, tfn +358 50 4131454

Miljöteknikingenjör Mira Heiskanen, tfn +358 43 8253081 (halter av skadliga ämnen)

Kundtjänsten betjänar i alla frågor som gäller användningen av tjänsten:

vastaanottopisteet.espoo@palmia.fi

+358 9 85659440

Filer som kan laddas ner

Se uppgifterna om verksamhetsstället