Parkplaner

Olika grönområden är en viktig del av trevnaden i boendemiljön. Parker och andra grönområden planeras i växelverkan med invånarna. Stadsborna kan påverka innehållet i planerna och göra sin egen insats för att utveckla boendemiljön.

Till projektsidan för parkplaner

Planeringsprocessens framskridande, parker

Med hjälp av den regionala utredningsplanen fastställs den funktionella och rumsliga struktureringen av planlagda grönområden. Med planen stöds det gröna nätverkets helhet så att grönområdena förenas på ett naturligt sätt med varandra och den nuvarande stadsstrukturen som utvecklas. Därtill fäster man i planen särskild uppmärksamhet vid grönområdenas tillgänglighet och betydelse som invånarnas närrekreationsområden. Planen leder inte direkt till bygg- och vårdåtgärder utan styr den fortsatta planeringen av grönområdena.

De egentliga parkerna och grönområdena fastställs i utrednings- och objektsplanerna samt i grundrenoveringsplanerna. Gatugrönområden, torg och öppna platser planeras oftast i samband med gatuplanerna. Planerna är i regel offentliga dokument som omfattas av ett tillståndsförfarande i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

 

I faserna för utkast till gatuplanen och godkännande av gatuplanen kan du försöka påverka beslutsfattandet.

Planeringsprocessens framskridande, natur- och landskapsvårdsplaner

I natur- och landskapsvårdsplaner anges områdesvis hur skogsområden och ängar vårdas. Planerna innehåller information bland annat om planeringsområdets historia, nuläge och åtgärdsanvisningar för vårdåtgärder för de närmaste åren. Natur- och landskapsvårdsplanerna är en handbok för den som genomför vården, och ett informationspaket för områdets invånare om vården som planeras för skogsområdet.

I fasen för presentation av utkastet kan du försöka påverka beslutsfattandet.