Puistosuunnitelmat

Erilaiset viheralueet ovat keskeinen osa asumisympäristömme viihtyisyyttä. Puistoja ja muita viheralueita suunnitellaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Asukkaan voivat vaikuttaa suunnitelmien sisältöön ja tuoda oman panoksensa asuinympäristön kehittämiseen.

Suunnitteluprosessin eteneminen, puistot

Alueellisen yleissuunnitelman avulla määritellään kaavoitettujen viheralueiden toiminnallinen ja tilallinen jäsentyminen. Suunnitelmalla tuetaan viherverkoston eheyttä siten, että viheralueet liittyvät luontevasti toisiinsa sekä nykyiseen että kehittyvään kaupunkirakenteeseen. Lisäksi suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota viheralueiden saavutettavuuteen ja merkitykseen asukkaiden lähivirkistysalueena. Suunnitelma ei johda suoraan rakentamis- tai hoitotoimenpiteisiin, vaan ohjaa viheralueiden jatkosuunnittelua.

Varsinaisesti puistot ja viheralueet määritellään viheralueiden yleis- ja kohdesuunnitelmissa sekä perusparannussuunnitelmissa. Katuviheralueet, torit ja aukiot suunnitellaan useimmiten katusuunnitelmien yhteydessä. Suunnitelmat ovat yleensä virallisia asiakirjoja, joita koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely.

 

Suunnitelmaluonnos ja suunnitelman hyväksyminen vaiheissa voit pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon.

Suunnitteluprosessin eteneminen, luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmissa kerrotaan alueittain, miten metsäalueita ja niittyjä hoidetaan. Suunnitelmat sisältävät mm. tietoja suunnittelualueen historiasta, nykytilasta sekä toimenpideohjeet lähivuosien hoitotoimille. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat ovat käsikirja hoidon toteuttajille ja tietopaketti alueen asukkaille metsäalueille suunnitellusta hoidosta.

Luonnoksen esittely vaiheessa voit pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon.