Miljöskyddsföreskrifter

Med hjälp av miljöskyddsföreskrifterna förebyggs förorening av miljön. Föreskrifterna har godkänts av fullmäktige och kompletterar i Esbo de befintliga miljölagarna. De mest anlitade bestämmelserna i föreskrifterna gäller bland annat verksamhet som orsakar buller, avfallshantering, dammbekämpning och behandling av avloppsvatten.

Esbo stads miljöskyddsföreskrifter gäller inom hela stadens område. De ska iakttas av den som är verksam inom staden oberoende av bostadsort. Efterlevnaden av föreskrifterna övervakas av miljö- och byggnadstillsynscentralen, som du ska underrätta om du observerar vissa verksamheter som orsakar förorening av miljön.  

Esbo stads miljöskyddsföreskrifter trädde i kraft 1.3.2005. Fullmäktige godkände de uppdaterade miljöskyddsföreskrifterna 24.4.2017 och de trädde i kraft 1.6.2017.