Ortnamn

Namnen i Esbo bär på berättelser om Esbo och ortens invånare.

Vårt adressystem bygger på ortnamn.

Ortnamn i Esbo

Namnen i Esbo bär på berättelser om Esbo och ortens invånare. Också sådana byar och hemman som inte längre finns hjälper oss genom sina namn då vi rör oss i Esbo. Gruppnamn, det vill säga motivkretsnamn, ger uttryck för områdets mest typiska särdrag. Bland memorialnamnen hittar man å sin sida minnesvärda lokala invånare.

Vi identifierar Esbo och platserna på orten med hjälp av ortnamn

Ett naturligt namn fungerar bäst. Namnplaneringen har därför som mål att namnen ska anknyta till platsen och till platsens traditioner. På så sätt bygger vi en särpräglad stadsmiljö samtidigt som vi bevarar de gamla namnen som uppstått bland Esboborna.

För att få en bild av ännu mindre områden än stadsdelar behövs namn på delområden. Till exempel är Morby en stadsdel och Mickels ett av Morbys delområden. Ännu mindre än delområdena är storkvarteren, såsom Mickelsberget.

Stadsdelarnas och delområdenas namn bygger på gamla namn på byar och hemman och andra viktiga ortnamn. I namnen bevaras kulturarv även när omgivningen förändras. Stadsdelen Morby har fått sitt namn efter byn Morby. Delområdet Mickels heter så efter hemmanet Mickels.

Namnplanering

I Esbo behövs konstant namn på nya platser, såsom gator, torg, parker och gångvägar . Namnplaneringen har också ansvar för att hitta namn för områden och offentliga byggnader, såsom skolor och daghem eller busshållplatser. 

Namnplaneringen har som mål att värna om våra gamla namn och samtidigt skapa nya, särpräglade namn som berättar var i staden en plats finns. I huvudstadsregionen är det speciellt viktigt att ta hänsyn till namnen i de närmaste kommunerna, så att det inte uppstår missförstånd.

I Esbo har stadsplaneringscentralens namngrupp ansvar för namnplanering, namnvård och namnforskning. Ortnamnen planeras systematiskt som en del av detaljplaneringen och den övriga stadsplaneringen.

Synpunkter om ortnamnen 

Till stadens namnförråd hör namn på gator, parker och bostadsområden, vattendrag och andra traditionella platser samt dessutom kommersiella namn och inofficiella namn. Stadens invånare är en oersättlig informationskälla för namnforskarna, i synnerhet då det gäller inofficiella namn och slangnamn.

Det är möjligt att forska i namn från många olika synvinklar. Det har skrivits ett otal artiklar och publikationer om ortnamnen i Esbo. 

Var finns inspiration till namnen?

Namnplaneringen i Esbo har en bärande princip om att utnyttja så mycket som möjligt  av det gamla, existerande namnförrådet vid planeringen av nya namn. Namnplaneringen bygger på omfattande information om tidigare namn  i området. Det traditionella namnförrådet utgörs av namn på vattendrag, terrängnamn, bebyggelsenamn och odlingsnamn. Stadsnamnen omfattar förutom gatunamn till exempel områdesnamn och namn på byggnader – både officiella och inofficiella. De kan alla vara nyttiga vid namnplaneringen.

Gamla namn kan överföras till nyanvändning och bli bekanta för nya invånare i och med planenamn. Områdets historia samt tidigare, nuvarande och kommande särdrag är också bra att känna till. Ett namnförråd som hittar inspiration i dem skapar en identitet för området och stärker invånarnas rötter. De finska och svenska planenamnen skapas samtidigt. – Det traditionella namnförrådet räcker inte till för alla nya namnbehov, så man måste också hitta namn på andra sätt.

Ett tema knyter namnen till en viss plats

Gruppnamn är planerade ortnamn som bildar en helhet kring ett visst tema. Namn på närliggande platser som hör till ett visst tema hör till samma grupp. Välplanerade gruppnamn kan på ett effektivt sätt ge information om var en viss plats finns. Ett särpräglat temaområde berättar direkt att de ligger till exempel i en viss stadsdel. Gruppnamnen kallas också temanamn eller motivkretsnamn.

I Esbo är gruppnamnen aldrig lösryckta eller påhittade. De har ofta inspirerats av något i området, såsom ett gammalt ortnamn, ett särdrag eller platsens historia. Till exempel kan rymdnamnen i Olars verka långsökta, men bakom dem finns faktiskt hemmanet Solberga. Valet av det temaområdet har i varje fall gjort namnförrådet i området särpräglat och lätt att placera.

Vem kan få ett memorialnamn?

Memorialnamn är planerade ortsnamn som typiskt getts till minne av en person. Namnen kan ges till exempel till en gata, stig, öppen plats eller park.

I Esbo har omkring hundra personer eller släkter fått ett memorialnamn. De flesta av dem är namngivna efter män, men kvinnornas andel ökar.
Grundprincipen är att ett memorialnamn kan ges först efter att den berörda personen är död och att personen ska ha en tydlig koppling till området där platsen ligger.

Även ett memorialnamn ska vara fungerande och säkert i praktiska situationer, till exempel som adress. I första hand föredrar namnplaneringen namn som innehåller både ett för- och ett efternamn. Å andra sidan kan ett speciellt långt eller på något annat sätt besvärligt namn till och med utgöra en säkerhetsrisk då man ringer efter hjälp. Namnen ska också skilja sig från andra namn i Esbo och namnen i de närliggande kommunerna.

Speciellt då det gäller memorialnamn är det viktigt att komma ihåg principen om att man är på jakt efter ett namn på en plats, inte en plats för ett namn.

Böcker och publikationer

  Byarna i Esbo
  De gamla bebyggelsenamnen och bylandskapet 2010
  Red. Kaija Mallat, Sami Suviranta, Ulla Koistinen, Reima T. A. Luoto

  Kylä-Espoo
  Espoon vanha asutusnimistö ja kylämaisema, 2008
  Toim. Kaija Mallat, Sami Suviranta, Ulla Koistinen, Reima T. A. Luoto

   

  Skärgårds-Esbo
  Namnskick, natur, historia och framtid, 1997
  Red. Sirkka Paikkala

  Saaristo-Espoo
  Nimistöä, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta, 1996
  Toim. Sirkka Paikkala

   

  Insjö-Esbo
  Dess vattennamn, natur, historia och framtid, 1993
  Red. Sirkka Paikkala

  Järvi-Espoo
  Vesistönimet, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta, 1992
  Toim. Sirkka Paikkala

   

  Kungsvägen – Kuninkaantie
  Vägens sträckning och öden i Esbo – Tien kulku ja vaiheet Espoossa
  Andra upplagan 1989 (första upplagan 1987)
  Författare till artiklarna: Sirkka Paikkala, Marja-Leena Ikkala, Kaija Mallat

   

  Läs mer

  Namnplanering i kommunerna. (extern länk)
  Institutet för de inhemska språken.

  Nimistönsuunnittelun ohjeita. (extern länk)
  Kotimaisten kielten keskus.

   

Namnen planeras av

Sami Suviranta

namnplanerare+358 43 8251952Teknikvägen 15, Otnäs
Hela Esbo