Ansökan om planläggning 

En ägare eller innehavare av en fastighet kan ansöka om ändring av den detaljplan som gäller för fastigheten under vissa förutsättningar.

Om du äger eller innehar en fastighet kan du under vissa förutsättningar ansöka om planläggning av din fastighet. Diskutera alltid först med områdets arkitekt på stadsplaneringscentralen om möjligheterna till en ny detaljplan eller till ändring av en befintlig detaljplan och om projektets ändamålsenlighet.  

Du kan lämna in en ansökan om en ny detaljplan eller en detaljplaneändring. Ansökningsblanketten finns som bilaga nedan. Fyll i blanketten, spara den på din dator och skicka den som e-postbilaga eller skriv ut blanketten och lämna in ansökan i pappersform. 

Om en detaljplan eller en ändring av en detaljplan i huvudsak är påkallad av ett enskilt intresse och utarbetas på initiativ av markägaren eller markinnehavaren, har kommunen rätt att av denne ta ut kostnaderna för utarbetandet och behandlingen av planen (59 § i markanvändnings- och bygglagen). I ansökan förbinder du dig att betala kostnaderna för planläggningen. 

Till ansökan ska du foga följande handlingar: 

  • utredning om ägande- eller besittningsrätten till fastigheten (till exempel lagfartsintyg) 
  • handelsregisterutdrag av vilket rätten att underteckna framgår (gäller till exempel bostadsaktiebolag, företag och föreningar) 
  • av ett bostadsaktiebolag behövs också ett utdrag ur bolagsstämmans protokoll som visar beslutet att ansöka om planändring och vid behov vem som bemyndigas att söka ändringen 
  • vid behov fullmakt 

Lämna in den ifyllda ansökan med bilagor till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 Esbo stad eller per e-post till kirjaamo@espoo.fi.