En plan för skydd av grundvattenområdena i Esbo har upprättats i samarbete mellan Esbo stad, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster och närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Skyddsplanen omfattar grundvattenområdena i Brinken, Bolarskog, Metsämaa, Lahnus, Mankby, Nupurböle, Kuusikoti, Gunnars, Mullkärret, Luk, Siikajärvi, Vällskog, Lukträsket, Kaitalampi, Träskby och Kolmpers. I skyddsplanen granskas grundvattenområdenas hydrogeologiska förhållanden och riskfaktorer som hotar grundvattenkvaliteten.

Helsingforsregionens miljötjänsters vattentäkter i Köklax, Bolarskog, Lahnus och Kalajärvi fungerar som reservvattentäkter. Grundvattnets kvalitet har i huvudsak varit god i vattentäkterna. På grund av miljöomständigheter förekommer det järn i råvattnet i Köklax och järn och mangan i råvattnet i Bolarskog.

Inga betydande risker finns på grundvattenområdena. Vattenkvaliteten på grundvattenområdena är i huvudsak god. På Träskbys grundvattenområde förekommer naturligt höga kloridhalter. På grundvattenområdena i Metsämaa, Lahnus och Träskby har vattnets kloridhalter höjts till följd av vägsaltning.

I skyddsplanen föreslås åtgärder för att minska de nuvarande grundvattenriskerna. Skyddsåtgärder som föreslås är avlägsnande av oskyddade oljecisterner under jord och övergång till miljövänligare eldning. För de objekt som riskklassificerats på grund av verksamheten i dem föreslås att orsaken till föroreningen av grundvattnet och jordmånen utreds om området bebyggs. Dessutom har det getts råd om markanvändningsplaneringen.

I samband med upprättandet av skyddsplanen har Nupurböles, Kuusikotis och Lukträskets grundvattenområden strukits ur kartläggningen och Kaitalampis grundvattenområde ändats till punktmarkerat grundvattenområde, eftersom de inte är väsentliga med avseende på vattenanskaffningen. Träskbys grundvattenområde ströks ur kartläggningen och klassificeringen, eftersom området pga. höga kloridhalter av tekniska och ekonomiska skäl inte kan utnyttjas för vattenanskaffning. Mullkärrets grundvattenområde överfördes till klass E, eftersom det delvis ligger i ett Natura-område.