Espoon pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelma yhteistyössä Espoon kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Suojelusuunnitelma käsittää Espoon Brinkinmäen, Puolarmetsän, Metsämaan, Lahnuksen, Mankin, Nupurin, Kuusikodin, Kunnarlan, Mullkärretin, Luukin, Siikajärven, Velskolan, Luukinjärven, Kaitalammen, Järvikylän ja Kolmirannan pohjavesialueet. Suojelusuunnitelmassa tarkastellaan pohjavesialueiden hydrogeologisia olosuhteita ja pohjavesialueilla sijaitsevia pohjaveden laatua uhkaavia riskitoimintoja.

HSY:n Kauklahden, Puolarmetsän, Lahnuksen ja Kalajärven vedenottamot toimivat varavedenottamoina. Pohjaveden laatu on säilynyt vedenottamoilla pääasiassa hyvänä. Luonnon olosuhteista johtuen Kauklahden raakavedessä esiintyy rautaa ja Puolarmetsänvraakavedessä esiintyy rautaa ja mangaania.

Pohjavesialueilla ei ole merkittäviä riskejä. Pohjavesialueiden vedenlaatu on pääasiassa hyvä. Järvikylän pohjavesialueella esiintyy luontaisesti korkeita kloridipitoisuuksia. Metsämaan ja Lahnuksen pohjavesialueilla on veden kloridipitoisuudet kohonneet tiesuolauksen johdosta.

Suojelusuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä nykyisten pohjavesiriskien pienentämiseksi. Suojelutoimenpiteinä on ehdotettu suojaamattomien maanalaisten öljysäiliöiden poistamista ja siirtymistä ympäristöystävällisempiin lämmitysmuotoihin. Toimintansa perusteella riskikohteiksi luokiteltujen kohteiden osalta ehdotetaan pohjaveden ja maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä, mikäli alueella rakennetaan. Lisäksi on annettu ohjeita maankäytön suunnittelulle.

Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä Nupurin, Kuusikodin ja Luukinjärven pohjavesialueet poistettiin kartoituksesta ja luokituksesta ja Kaitalammen pohjavesialue muutettiin pistemäiseksi pohjavesialueeksi, koska ne eivät ole vedenhankinnan kannalta merkittäviä. Järvikylän pohjavesialue poistettiin kartoituksesta ja luokituksesta, koska se ei korkeiden kloridipitoisuuksien vuoksi olisi teknis-taloudellisesti hyödynnettävissä vedenhankinnassa. Mullkärretin pohjavesialue siirrettiin E-luokkaan, koska se sijaitsee osittain Natura-alueella.

Kuva: Maria Favorin