Avloppsvatten

Olika typer av avloppsvatten kan orsaka miljöolägenheter, såsom övergödning. Avloppsvatten måste därför rengöras för att miljön ska skyddas. Avloppsvattenärenden sköts av många olika aktörer i Esbo och regionalt. Kolla vem du kan kontakta.

Olika typer av avloppsvatten kan orsaka miljöolägenheter, såsom övergödning. Avloppsvatten måste därför rengöras för att miljön ska skyddas.

Inom avloppsreningsverkets område ska hushållsavloppsvatten ledas till avloppsnätet så att avloppsvattnet renas i avloppsreningsverket. I Esbo sköts avloppsvattnet av Helsingforsregionens miljötjänster(extern länk). Dessutom finns det enskilda lokala reningsverk.

I glesbygden utanför avloppsnätet ansvarar fastighetsägaren själv för behandlingen av hushållsavloppsvattnet i ett system på fastigheten.

Läs mer:

En fastighet som är belägen inom området för ett avlopps- och vattennät ska anslutas till nätet. Du kan ansöka om befrielse från skyldigheten att ansluta din fastighet till avloppsnätet. Villkor för beviljande av befrielse är bland annat att en anslutning vore oskälig, att det finns tillräckligt med hushållsvatten av god kvalitet och att avloppsvattnet behandlas på behörigt sätt. Läs mer om anslutning till avlopps- och vattennätet och ansökan om befrielse.

Avloppsvattnet från en fastighet i glesbygden ska behandlas ändamålsenligt också när fastigheten ligger utanför avloppsnätet. Läs mer om behandlingen av avloppsvatten på glesbygden utanför avloppsnätet och om ansökan om undantag för iståndsättning av avloppsvattensystemet(extern länk)