Vi ser till att inga barn och unga blir utanför

  • Esbo stad
Publicerad: 15.9.2021 13.18

En stor del av barnfamiljerna i Esbo mår bra och har en stabil ekonomi. Allt fler Esbobarn lever dock i en familj som måste ty sig till utkomststöd. År 2020 fick 12 procent av alla familjer i Esbo utkomststöd. Coronasituationen bidrar för sin del till en allt större ojämlikhet mellan familjerna.

Esbo har sedan år 2019 arbetat med ett åtgärdsprogram för att minska på fattigdomen bland barnfamiljer. Programmet har som mål att föra fram fenomenet fattigdom i barnfamiljer. På stadsnivå vill vi hitta gemensamma lösningar med vilka vi kan minska skillnaderna i hälsa och välfärd mellan Esboborna och förstärka likvärdigheten.

Sektorn för fostran och lärande når ut till alla

Sektorn för fostran och lärande har som mål att göra det möjligt för alla barn i Esbo att ha en enhetlig uppväxt- och lärstig. Genom undervisning och fostran kan vi främja att dagens barn och unga växer upp till välmående och lyckliga vuxna i framtiden.

I alla skolor skapas en jämställdhets- och likabehandlingsplan, vars tema åren 2019–2022 är att minska på ojämlikhet som beror på fattigdom. Med hjälp av planen säkerställs att jämlikhet och lika behandling främjas i skolorna på ett systematiskt sätt.

De unga som i höst inledde sina studier i gymnasier eller yrkesskolor är de första för vilka studierna på andra stadiet är gratis. I gymnasierna innebär det till exempel att böcker, datorer och fem studentprov i studentexamen är gratis för studerandena. Reformen är viktig, eftersom de avgiftsfria studierna ger barn från mindre bemedlade familjer möjlighet att studera utan en oro för att pengarna inte ska räcka till för böcker och annan utrustning.

Alla barn och unga har möjlighet att delta, påverka och ha en hobby

Skolorna är jämlika för alla barn. Men efter skoldagen blir det dags för fritid, och då ser många saker mycket olika ut för olika barn. Att en familj är mindre bemedlad kan försämra barnets möjligheter att delta, om barnet inte kan tillbringa sin fritid på samma sätt som dess vänner i samma ålder och tillsammans med dem.

”Det är just barnens sociala relationer som ser ut att vara ett av de viktigaste dragen inom barnens upplevelser av fattigdom och små tillgångar. Därför vill vi att alla barn ska ha möjlighet att delta och ha hobbyer. Av den här orsaken är det ytterst viktigt att hålla skolor och hobbyer öppna”, säger direktören för sektorn för fostran och lärande Harri Rinta-aho.

I skolorna har kuratorerna i några års tid kunnat hänvisa barn till SOS-Barnbyars verksamhet Unelmista totta för att uppfylla drömmar. På detta sätt får barnet möjlighet till en avgiftsbelagd hobby, såsom ridning eller ishockey. På webbplatsen Unelmista totta sammanförs de som behöver ekonomiskt stöd och de som är intresserade av att göra hobbyverksamhet möjlig.

Från och med i höst prövar man också hobbydetektivverksamhet. Den går ut på att en frivillig hobbydetektiv hjälper med att hitta en hobby som intresserar barnet och hjälper med att anmäla sig till hobbyn och med att öva på hur man tar sig till hobbyn. Hobbydetektiven har visat sig vara speciellt viktig för de familjer där föräldrarna inte talar finska, svenska eller engelska.

I Esbo finns det gott om avgiftsbelagd hobbyverksamhet bland annat i form av grundläggande konstundervisning och föreningsverksamhet. Skolorna har också avgiftsfri hobbyverksamhet, till exempel motionsgrupperna WAU och JUMPPI. I fortsättningen är det meningen att det ska finnas allt fler avgiftsfria hobbyer som är öppna för alla. Från och med i år verkställer staden Hobbystigen i Esbo. Den är en del av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som har som mål att erbjuda avgiftsfria hobbymöjligheter i den egna skolan eller i närheten av den för elever i grundskolan, direkt efter skoldagen.

Mer information

 

Text: Terhi Pippuri