Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii Espoon ikääntyneen väestön edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien espoolaisten näkökulman.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvosto edistää viranomaisten, ikääntyneiden ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.

Vanhusneuvosto varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kaupungissa.

Vanhusneuvosto  vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto osallistuu kaupungin suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi valmisteluun.

Vanhusneuvosto osallistuu vuosittain iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua koskevaan arviointiin.

Vanhusneuvosto  tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikääntyneitä koskevissa asioissa

Lisäksi vanhusneuvosto hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhusneuvosto perustuu kuntalakiin

Vanhusneuvoston toiminta perustuu kuntalain 27 §:än. Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Espoon vanhusneuvosto kokoontuu 9–10 kertaa vuodessa. Kerran vuodessa vanhusneuvosto kutsuu eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyötilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle.

Vanhusneuvoston järjestötapaamiset