Varhaiskasvatukseen hakeminen ja palveluohjaus

Palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä varhaiskasvatuspalveluihin hakemisessa sekä lasten hoidon tukiin liittyvissä asioissa. Palveluohjaus tekee myös päätökset kunnalliseen varhaiskasvatukseen sekä palvelusetelipaikka -päätökset.

Varhaiskasvatuspaikkahakemus

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haetaan kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella sivulla

Sähköinen varhaiskasvatuspaikkahakemus Espoonvarhaiskasvatus(ulkoinen linkki)

Osaan ostopalveluvarhaiskasvatuksen päiväkodeista haetaan samalla hakemuksella kuin kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja osaan päiväkodeista haetaan päiväkotien omilla hakemuksilla. Tarkemmat yhteystiedot ostopalvelupäiväkotien omilta sivuilta.               

Palveluseteliä haetaan hakemalla varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista, kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella sivulla Espoonvarhaiskasvatus(ulkoinen linkki)
Hakemuksella valitaan Hakutoiveet -kohdassa palveluseteliyksikkö, johon halutaan hakea.

Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan toivotusta varhaiskasvatusyksiköstä. Tarkemmat yhteystiedot yksityisten päiväkotien omilta sivuilta.

Lapsella voi olla kerralla vireillä yksi kunnallinen varhaiskasvatus- kerho ja/ tai esiopetushakemus.

Hakemukset kunnalliseen varhaiskasvatukseen, kerhoon ja palvelusetelipäiväkotiin sekä yksityiseen varhaiskasvatukseen voivat olla samaan aikaan vireillä.

Kysyttävää varhaiskasvatukseen hakemisesta?

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Hakuajat

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää. Hakemus tehdään sivulla Espoonvarhaiskasvatus(ulkoinen linkki) 
Hakulomake toimii chrome-selaimella

Mikäli varhaiskasvatuksen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä uuteen työpaikkaan tai äkillisestä uuden opiskelupaikan saamisesta, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa. Hakemuksen liitteeksi huoltajan tulee tallentaa dokumentti työpaikasta tai opiskelupaikasta.

Hakemuksen tekemisessä huomioitavaa

Hakemus varhaiskasvatukseen täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Sähköiseen varhaiskasvatushakemukseen tarvitaan lapselle suomalainen henkilötunnus. Hakemuksessa ilmoitetaan varahaiskasvatuksen tarve sekä toive varhaiskasvatuspaikasta.

Lapsen tuen tarve on tarpeellista mainita hakemuksessa koska varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen.

Ilta- ja vuorohoitoon hakeminen

Haettaessa ilta- tai vuorohoitoa (ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito), hakemuksen liitteeksi toimitetaan samassa taloudessa asuvien huoltajien osalta todistukset ilta- tai vuorotyöstä tai iltaisin tapahtuvasta opiskelusta. 

Varhaiskasvatuspaikan vaihto

Kun lapsella on jo varhaiskasvatuspaikka Espoon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja lapselle halutaan hakea toista kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, tulee lapselle tehdä uusi hakemus varhaiskasvatukseen.

Uusi hakemus toimii siirtohakemuksena. Siirtohakemus on voimassa vuoden sen saapumispäivämäärästä. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään hakija- ja paikkatilanteen salliessa. 

Siirtohakemus on voimassa vain silloin, kun lapsella on voimassaoleva paikka samassa toimintamuodossa (kerho, varhaiskasvatus, esiopetus tai perusopetukseen valmistava opetus) Mikäli huoltaja irtisanoo lapsensa paikan, myös siirtohakemus poistuu. Tällöin huoltaja voi halutessaan tehdä uuden hakemuksen, jolloin noudatetaan varhaiskasvatuslain 17 §:n mukaista käsittelyaikaa.

Espooseen muuttavat

Muutto ei suoraan oikeuta varhaiskasvatushakemuksen nopeampaan 2 viikon käsittelyaikaan. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään mahdollisuuksien mukaan aikaisemmin hakija- ja paikkatilanteen salliessa, kuitenkin viimeistään 4 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamispäivämäärästä alkaen.

Hakemuksen voi jättää jo ennen Espooseen muuttoa.

Espoosta pois muuttavat

Muutettaessa pääkaupunkiseudun sisällä (Helsinki, Vantaa, Kauniainen) kunnasta toiseen, lapsi voi jatkaa vanhassa kunnallisessa varhaiskasvatuspaikassa enintään muuttamista seuraavan syys- tai kevätkauden loppuun asti. Esiopetuksessa oleva lapsi voi jatkaa samassa paikassa esiopetuksen loppuun saakka tai voi hakeutua uuden kotikunnan esiopetukseen.  

Mikäli perhe muuttaa johonkin muuhun kuntaan, tulee varhaiskasvatuspaikka tai esiopetuspaikka irtisanoa. Irtisanomisen voi tehdä eVakassa.

Varhaiskasvatushakemuksen muutokset ja hakemuksen peruuttaminen

Hakemuksen tehnyt huoltaja voi tehdä  muutoksia hakemukseen itse kirjautumalla sivulla Espoonvarhaiskasvatus(ulkoinen linkki). Hakulomake toimii chrome-selaimella. Hakemuksen tehnyt huoltaja voi poistaa hakemuksen, jollei sitä ole otettu jo käsittelyyn. Hakemuksen voi perua myös laittamalla asiasta sähköpostiviestin vaka.palveluohjaus@espoo.fi  ja palveluohjauksesta ollaan huoltajaan yhteydessä.

Hakemuksen käsittelyaika

Varhaiskasvatushakemuksella on neljän (4) kuukauden käsittelyaika. Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta tehdään noin kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista huomioiden varhaiskasvatuslain mukaiset neljän (4) kuukauden tai kahden viikon hakuajat.  Päätöksenteon jälkeen hakemus poistuu sähköisestä asiakasjärjestelmästä.

Päätös on nähtävissä ja hyväksyttävissä/hylättävissä www.espoonvarhaiskasvatus.fi(ulkoinen linkki)

Mikäli huoltaja kieltäytyy myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta, tulee huoltajan tehdä halutessaan uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta paikkaa järjestettäessä.

Päätöksenteon linjaukset varhaiskasvatukseen

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti (17.2.2011) linjaukset lasten sijoittamisesta lakisääteiseen suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Lapselle osoitetaan varhaiskasvatuspaikka sijoittamisen linjausten mukaisesti:

 • Varhaiskasvatuspaikka osoitetaan mahdollisuuksien mukaan huoltajien toiveiden mukaisesti.

 • Kun hakijoita on johonkin varhaiskasvatuspaikkaan enemmän kuin vapaita paikkoja, lasten sijoittamisessa noudatetaan seuraavia perusteita:

  • varhaiskasvatuksen tarve: ilta- ja ympärivuorokauden toimivaan varhaiskasvatusryhmään sijoitetaan vain lapset, joilla huoltajan työstä tai opiskelusta johtuva varhaiskasvatuksen tarve ajoittuu muuhun kuin kello 06.30 - 18.00 väliseen aikaan

  • lapsikohtaiset erityissyyt: lapsen sijoittaminen perustuu lastensuojelun, perhetyöntekijän, neuvolan, puheterapeutin, lääkärin tai muuan asiantuntijan lausuntoon tai varhaiskasvatuksen arvioimaan tuen tarpeeseen

  • sisarussuhteet: tavoitteena on sijoittaa sisarukset samaan varhaiskasvatuspaikkaan, mikäli perhe ei muuta toivo

  • kulkuyhteydet: sijoittamisessa selvitetään huoltajien mahdollisuus tuoda lapsi varhaiskasvatukseen (julkinen liikenne vai oma auto, kuljetussuunnat

 • Lasten varhaiskasvatuspaikkapäätöksiä tehtäessä lähtökohtana on myös toimivien lapsiryhmien muodostaminen ja paikkojen tarkoituksenmukainen käyttö.  Päätöksentekijä käyttää harkintaoikeuttaan huomioiden varhaiskasvatuksen kokonaistilanteen.

 • Jos huoltajat toivovat lapsella jo olevan varhaiskasvatuspaikan vaihtamista toiseen paikkaan, noudatetaan uuden varhaiskasvatuspaikan osoittamisessa edellä olevia linjauksia.

Varhaiskasvatuspäätökset tehdään sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi siirtyy esiopetukseen.

Ostopalveluvarhaiskasvatukseen hakeminen

Espoon kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksia joidenkin yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden kanssa. Näissä yksiköissä maksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Ostopalveluvarhaiskasvatukseen haetaan kuten kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Osaan näistä yksiköistä haetaan olemalla yksikön yhteyshenkilöihin suoraan yhteydessä. Tieto hakumenettelystä ilmenee ostopalvelupäiväkodin omilta sivuilta.

Ostopalvelupäiväkodit

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan hakemalla varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista, kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella Espoonvarhaiskasvatus (ulkoinen linkki)sivulta. Hakulomake toimii chrome-selaimella. Hakemuksella valitaan Hakutoiveet -kohdassa palveluseteliyksikkö, johon halutaan hakea. Hakemus tulee jättää 4 kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Päiväkotiin kannattaa olla yhteydessä viimeistään hakemuksen jättämisen jälkeen.

Hakemiseen vielä tarkemmat ohjeet löytyvät Palveluseteli sivulta.

Espoon kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle lapsikohtaisen palvelusetelin. Kunta myöntää perheelle palvelusetelin lapsen varhaiskasvatusta varten.

Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta. Palveluseteliä käytettäessä ei voi samanaikaisesti saada yksityisen tai kotihoidon tukea eikä olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

Espoossa palveluseteli myönnetään enintään sen vuoden heinäkuun loppuun (31.7.), jolloin lapsen velvoittava esiopetus alkaa. Esiopetusvuodeksi palveluseteliä haetaan erikseen, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta.

Tulosidonnainen palveluseteli  

Perheille palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatus on enintään 50 euroa kuukaudessa kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Osa palveluntuottajista voi periä edellä mainittua lisämaksua.

Lapsikohtainen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja päiväkodin välisessä palvelusopimuksessa sovitun lapsen viikoittaisen varhaiskasvatusajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Näillä perusteilla lasketaan perheen maksettavaksi jäävä palvelusetelin omavastuuosuus, joka vastaa kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Omavastuuosuus on 0 - 295 euroa/kk.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tulosidonnainen kuten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. 

Perhe maksaa lapsen varhaiskasvatuksesta palvelusetelin omavastuuosuuden ja palveluntuottajan perimän lisämaksun.

 

Usein kysytyt kysymykset palvelusetelistä

Ohesta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen yrityksen tai yhteisön tuottamaa ja kaupungin valvomaa varhaiskasvatusta.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen maksetaan yksityisen hoidon tukea, jota huoltaja hakee Kelalta.

Yksityistä varhaiskasvatusta haetaan suoraan halutusta varhaiskasvatuspaikasta. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että asiakasmaksuista.

Yksityisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien yhteystiedot
Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystiedot(ulkoinen linkki)

Kerhoon hakeminen, päätöksenteko ja valintaperusteet

Kerhon toimintakausi on elokuusta toukokuun loppuun. Päätös kerhopaikasta tehdään yhden toimintakauden ajaksi. Uudelle toimintakaudelle tulee aina tehdä uusi hakemus
Uuden toimintakauden kerhoihin haku on maaliskuussa. Kauden 2023-2024 hakuaika on 1.-31.3.2023.

Kerhoihin voi kuitenkin hakea myös hakuajan jälkeen mahdollisesti toimintakauden aikana vapautuville paikoille.

Sähköinen kerhohakemus (ulkoinen linkki) Kerhohakemuksen voi jättää, vaikka kerhojen toimintakausi olisi jo alkanut. Kerhohakemukset ovat voimassa kyseisen toimintakauden loppuun asti.

Lapselle voidaan hakea samanaikaisesti varhaiskasvatuspaikkaa sekä kunnallisesta, että yksityisestä varhaiskasvatuksesta sekä kerhosta.
HUOM. Lapsella voi olla vain yksi kerhohakemus. Hakemuksen tehnyt huoltaja voi itse muokata hakemusta/poistaa hakemuksen, jollei sitä ole otettu jo käsittelyyn.

Kerhotoiminta on maksutonta.

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos lapselle on myönnetty yksityisen hoidon tuki, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa.

Valintaperusteet:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt valintaperusteet. Kerhoihin valitaan kaksi vuotta täyttäneitä lapsia kunkin kerhon ikärakenne huomioon ottaen. Mikäli kaikkia hakijoita ei voida valita, tehdään valinta seuraavassa etusijajärjestyksessä.

 1. Hakuaikana saapuneet kerhopaikkaa jo edellisenä toimintakautena käyttäneiden lasten hakemukset.
 2. Hakuaikana saapuneet hakemukset, joissa lapsella on sisarusperuste samaan kerhoryhmään.
 3. Hakuaikana saapuneet päivähoitopaikastaan luopuvien lasten hakemukset.
 4. Hakuaikana saapuneet muut kuin edellä mainittujen valintaperusteiden mukaiset hakemukset.
 5. Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Mikäli kaikkia samaan ryhmään kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arpomalla.

Mikäli lapsen ensisijainen kerhopaikan hakutoive ei toteudu, otetaan huomioon mahdollinen toissijainen kerhopaikkatoive tai mahdollinen muu kerhopaikka edellä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti.

Kerhot 

 

Ilta- ja vuorohoito kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen varhaiskasvatus on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat samassa taloudessa asuvat huoltaja ovat vuorotyössä tai opiskelevat iltaisin ja viikonloppuisin.

Ilta- ja vuorohoitoon haetaan kunnallisella varhaiskasvatushakemuksella. Hakemuksen liitteeksi toimitetaan samassa taloudessa asuvien huoltajien osalta todistukset työstä tai opiskelusta johtuvasta ilta- tai vuorohoidon tarpeesta.

Vuorohoidon tavoitteena on tarjota lapselle monipuolista varhaiskasvatusta. Erityistä huomiota kiinnitetään perusturvallisuuden luomiseen sekä viikko- ja vuorokausirytmin hahmottamiseen.

Osassa vuorohoitopäiväkodeista  järjestetään esiopetusta maanantaista perjantaihin klo 9.00-13.00.

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen päättyessä, lapselle osoitetaan uusi varhaiskasvatuspaikka. Vuorohoidon tarpeen päättyessä Kepelin tai Suomenojan päiväkodissa huoltajan tulee tehdä lapselle siirtohakemus.

Espoossa tarjotaan ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta keskitetysti seuraavissa päiväkodeissa:

Yksityinen englanninkielinen varhaiskasvatus

Yksityiset englanninkieliset päiväkodit, kielikylpypäiväkodit ja -ryhmät.

Ruotsinkielinen kielikylpyvarhaiskasvatus Espoossa

Kielikylpy on kielenomaksumismenetelmä, jonka tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpypäiväkoteihin otettavien lasten perheet ovat suomenkielisiä, lapset eivät osaa ruotsia ennen kielikylvetyksen alkamista. Lapsen vanhemmilta ei edellytetä ruotsin kielen taitoa; heidän tehtävänsä on pitää yllä lapsensa äidinkieltä.

Varhaiskasvatuksen neuvonta ja palveluohjaus

Ohesta löydät varhaiskasvatuksen palveluohjauksen ja asiakasmaksujen palvelunumerot.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

+358 9 81631000Postiosoite PL 3125 02070 Espoon kaupunki

Puhelinneuvonta

Maanantai klo 9-13
Tiistai klo 9-13
Keskiviikko klo 9-13
Torstai klo 13-16
Perjantai klo 9-13

Palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä varhaiskasvatukseen hakemisessa sekä lasten hoidon tukiin liittyvissä asioissa.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen palvelunohjaus

+358 9 81627600Postiosoite PL 3125 02070 Espoon kaupunki

Servicehandledning
Maanantai klo 9–11 ja 12–14
Tiistai klo 13–16
Keskiviikko klo 9–11 ja 12–14
Perjantai klo 9–12

Ruotsinkielinen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen hakemisessa sekä lasten hoidon tukiin liittyvissä asioissa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

+358 9 81627400Tuloselvityksen tarvittavine liitteineen voi lähettää osoitteeseen: Espoon Kaupunki, Talousyksikkö, Varhaiskasvatuksen laskutus, PL 30, 02070 Espoon kaupunki.

Puhelinneuvonta
ma, ke ja to klo 9-12 

Puhelussa on käytössä 5 valintamahdollisuutta:

1. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus
2. Leppävaara
3. Tapiola ja Matinkylä-Olari
4. Espoonlahti
5. Espoon keskus