Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta seuraa ja arvioi, miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus toteutuvat sekä kaupungin henkilöstön osalta että kaupungin tarjoamissa palveluissa Espoo-tarinan mukaisesti lainsäädäntöä noudattaen. Toimikunnalta voi pyytää erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta lausuntoa valmistelussa olevasta asiasta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on tehdä kaupunginhallitukselle ja lautakunnille aloitteita ja ehdotuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä seurata näiden arvojen toteutumista kuntalaispalvelujen konkreettisissa toiminnoissa ja kaupungin henkilöstöpolitiikassa eurooppalaisen naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan vaatimusten sekä kaupunginhallituksen 16.1.2017 hyväksymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan linjauksista ja linjausten mukaisen toiminnan aloittamisesta päättää kaupunginhallitus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajisto toimii sovittelijoina luottamushenkilöiden häirintätapausten käsittelyssä, mikäli asioita ei ole onnistuttu ratkaisemaan muissa toimielimissä. Toimintatapa on kuvattu ARVOKAS-ohjeessa.

Seuraamme tasa-arvon toteutumista myös kotoutumisohjelman, vammaispoliittisen ohjelman ja ikääntymispoliittisen ohjelma kautta. Toimikunta on mukana Kuntaliiton vetämässä kuntien tasa-arvoverkostossa.

Tasa-arvotoimikunta on toiminut Espoossa jo vuodesta 1981 alkaen. Tasa-arvotoimikunta muuttui 2017 kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnaksi ja noudattaa toiminnassaan toimintasuunnitelmaa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat kaikkia kaupungin työntekijöitä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan.

Tasa-arvolaki eli laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella ja velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Laki sisältää myös sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojan sekä velvoitteen syrjinnän ehkäisyyn.

Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat kaikille. 

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.

Espoon kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat palvelujen ja henkilöstön osalta eivät ole saavuttavassa muodossa vielä. Niitä voi pyytää kaarina.salonen(at)espoo.fi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan uutiset ja tiedotteet(ulkoinen linkki).

Lue (ulkoinen linkki)Espoo kaikille -blogisarjan julkaisuja.(ulkoinen linkki)
Kuuntele Espoo kaikille -podcast-sarjaa SoundCloudissa(ulkoinen linkki)

 

Kokouksissa noudatetaan turvallisemman tilan pelisääntöjä:

  • Oppiminen on eri tahtista, annan sille aikaa. 
  • Toimin hyvän tahdon periaatteella. 
  • Kunnioitan, kannustan ja annan tilaa. 
  • Luon omalla toiminnallani luottamusta. 
  • Kunnioitan jokaisen fyysistä koskemattomuutta. 
  • Annan palautetta ja puutun.