Ylijäämämaiden hyödyntäminen rakentamisessa

Rakentamisen yhteydessä muodostuvien ylijäämämaiden hyödyntäminen tai varastointi voi vaatia ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Maantäyttö tai maa-ainesten varastointi voi vaatia erikseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan. Kysy tästä lupatarpeesta Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta.

Ylijäämämaat olisi ensisijaisesti hyödynnettävä maarakentamisessa. Ylijäämämaiden hyödyntämiselle ei tarvita ympäristölupaa, kun huolehditaan:  

  • maa-ainekset eivät muodostu jätteeksi,  
  • maa-aineksissa ei ole kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, 
  • maa-aineksia ei varastoida pitkäaikaisesti (yleensä yli 12 kk),  
  • hyödyntäminen perustuu rakennuslupaan tai muuhun viranomaisen hyväksymään lupaan tai suunnitelmaan.

Ympäristöluvan tarve

Jos maa-ainekset muodostuvat jätteeksi esimerkiksi pitkän varastointiajan vuoksi (yleensä yli 12 kk), hyödyntämiselle tarvitaan pääsääntöisesti ympäristölupa. Tietyissä tapauksissa maa-aineksia voi hyödyntää Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaisella ilmoituksella.

Maa-ainesten pitkäaikainen varastointi, esimerkiksi maa-ainesasema, tarvitsee ympäristöluvan.

Huomioitavaa maa-ainesten käsittelyssä 

Hyödyntämiskelvottomat maa-ainekset tai maa-ainekset, joille ei löydy hyödyntämispaikkaa on toimitettava luvalliseen vastaanottopaikkaan. Pilaantumattomat maa-ainekset ja hiekoitussepelit voi toimittaa esimerkiksi Kulmakorven maanläjitysalueelle. 

Rakentamispaikoilla voi olla sulfidisavia, joista voi muodostua vesistöille haitallisia happamia sulfaattimaita. Happamien sulfaattimaiden muodostuminen estetään, kun sulfidisavia ei päästetä ilman kanssa tekemisiin.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Hyödyntämiskelpoisia jätteitä voi hyödyntää maarakentamisessa joko ilmoitusmenettelyillä tai ympäristöluvalla. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi betonimurske ja asfalttirouhe. Myös maa-ainekset voivat olla jätettä.

Jos jätteen määrä on enintään 500 tonnia, sovelletaan pääsääntöisesti Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 12 §:ää.  Hyödyntämispaikka ei saa sijaita tärkeällä pohjavesialueella. Ilmoitus on tehtävä Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukselle 30 pv ennen jätteen hyödyntämistä. Tee ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa

Yli 500 tonnin jätemäärän hyödyntäminen katsotaan yleensä ammattimaiseksi tai laitosmaiseksi jätteen käsittelyksi. Hyödyntäminen vaatii tällöin rekisteröinnin ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröintiä varten tehdään MARA-ilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle. Jos MARA-asetuksen ehdot eivät täyty esimerkiksi jätteen laadun tai pohjavesien osalta, tarvitaan ympäristölupaTee rekisteröinti-ilmoitus(ulkoinen linkki)