Vatten- och avloppstjänster samt dagvatten

Vatten- och avloppstjänster omfattar ledning av hushållsvatten via vattenledningsnätet och mottagning av avloppsvatten via avloppsnätet. Med dagvatten avses regn- och smältvatten. I den byggda stadsmiljön hinner inte allt dagvatten absorberas i marken, utan det måste samlas i dagvattenavlopp på samma sätt som avloppsvatten samlas i egna avlopp. Systemen för vatten och avlopp samt dagvatten byggs i nya detaljplaneområden i samband med byggandet av gator och allmänna områden. Vatten- och avloppstjänsterna i områden som inte är detaljplanerade kompletteras i enlighet med utvecklingsplanen för vattenförsörjningen.

Hela Esbo