Vår park

Målet med projektet Vår park är att göra det möjligt för invånarna att påverka skötselnivån i sin omgivning. Invånarna kan själva sköta sin omgivning med större omsorg än vad stadens resurser möjliggör.

Vår park är ett projekt inom utvecklingsprogrammet Invånarna deltar som anknyter till Berättelsen om Esbo. Syftet var att hitta en ny verksamhetsmodell för att göra saker tillsammans och så föddes modellen Vår park.  Modellen förenar kommuninvånarnas önskemål om en närmiljö av högre kvalitet och om möjligheten att själv delta i skötseln av den utan att det medför stora extra kostnader för staden.  Hittills har det inom ramen för projektet beviljats fler än hundra skötseltillstånd runt om i Esbo. Du känner igen ett skötselområde på skylten Vår park.

Vad får jag göra?

Du kan till exempel klippa gräsmattan, röja ett litet sly, avlägsna skadliga invasiva arter eller slå vass i närheten av ditt hem. Trädröjning har begränsats till de snår som går att klippa med röjningssax.  Tillstånd beviljas inte för att utvidga ett gårdsområde till stadens park. Tillstånd att plantera beviljas endast i undantagsfall. I skötselområdet tillåts inga konstruktioner.

Tillstånd för skötselåtgärder

Utan tillstånd får inga skötselåtgärder göras på stadens mark. Tillståndet ges alltid skriftligen och till det fogas villkor och en karta över området som ska skötas. I tillståndet fastställs ansvariga personer och tillståndshavaren ska respektera områdets naturvärden. Den viktigaste principen är att skötselområdena är i vanlig rekreations- och friluftsanvändning för alla kommuninvånare.

Skötselåtgärderna bygger på stadens plan(extern länk) (på finska) för områdesanvändningen. Stadens mål med verksamheten är att få till stånd mer med samma kostnader.

Hur kommer jag med?

Om du vill iståndsätta ditt närområde kan du lämna ett förslag i tillståndstjänsten på webben(extern länk). Välj Lov för allmänna områden. Alla ansökningar behandlas via tillståndstjänsten. Mer information om verksamhetsmodellen får du per e-post (meidanpuisto@espoo.fi). 

Berätta vad du vill göra och bifoga bilder av området. Märk också ut på kartan gränserna för området du vill sköta. Tillsammans kan vi komma överens om principerna för städning och iståndsättning av området.