Visning av rå och rågång

Visning av rå är en inofficiell markering av en fastighetsgräns för att klargöra var gränsen går. Råvisning används vanligen när det inte råder någon tvist om gränsens läge, men man vill att gränsen ska markeras i terrängen. I första hand görs de befintliga gränsmärkena synliga. Gränsmärken som saknas markeras till exempel med en träpåle. Kommunen ansvarar för visning av rå och rågång i ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning. I övriga områden ansvarar Lantmäteriverket för rågång. Lantmäteriverket genomför inte visningar av rå.

Kontaktuppgifter och tjänster