Undervisning i finska i daghemmen

Undervisning i finska för barn med invandrarbakgrund genomförs i daghem som en del av barnets vardag i småbarnspedagogiken. Daghemmets hela personal deltar i språkundervisningen som en del av daghemmets dagliga verksamhet. Målet med undervisningen är en fungerande tvåspråkighet och att alla barn får lika möjligheter att lära sig. För varje barn görs en småbarnspedagogikplan som inkluderar en plan över barnets språkkunskapsutveckling. En lärare i finska som andra språk (S2-barnträdgårdslärare) besöker daghemmen och hjälper för sin del med planeringen.