Tillstånd för gårdsplanen och miljön

Tillstånden för åtgärder på gårdsplanen och i miljön behövs huvudsakligen för åtgärder som förändrar lanskapet, såsom trädfällning på gårdsplanen och stora hyggen. Även på gatu- och parkområden kräver grävning och trädfällning tillstånd av staden och arrendering av området i fråga. Tillstånden förvaltas av stadsplaneringscentralen, stadsteknikcentralen och byggnadstillsynscentralen.

Planering och underhåll av tomten

Tomten ska vara säker, funktionell och trivsam. Det kan finnas mycket att samordna på tomten, såsom funktioner, tillgänglighet och dagvattenhantering. 

Det lönar sig att planera tomten redan i början av ett byggprojekt. Naturen och kulturmiljön på byggnadsplatsen ska om möjligt bevaras. Trädbestånd som är värdefulla för stadsbilden eller landskapet ska om möjligt bevaras. Undvik också att i randzoner skada till exempel terrängformer, flyttblock, bäckar och dammar om möjligt. Tomtens höjdlägen får inte ändras i onödan. 

Kontaktuppgifter och tjänster