Piha-alueen ja ympäristön luvat liittyvät pääosin maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin kuten puunkaatoihin piha-alueella ja suuriin metsänhakkuisiin. Myös katu- tai puistoalueella tehtävät kaivutyöt tai puunkaato edellyttävät kaupungin lupia sekä ko. alueen vuokraamista. Lupia hallinnoivat kaupunkisuunnittelukeskus, kaupunkitekniikan keskus ja rakennusvalvonta.

Pihojen suunnittelu ja ylläpito

Pihojen tulee olla turvallisia, käyttökelpoisia ja viihtyisiä. Pihojen suunnittelussa saattaa olla paljon yhteen sovitettavaa, kuten eri pihatoimintojen sijainnit, esteettömyys ja hulevedet.

Rakennushankkeissa pihan suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota jo alkuvaiheessa. Rakennuspaikan luonnonmukaisuus ja kulttuuriympäristö on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. Rakentamisessa on pyrittävä säilyttämään kaupunkikuvan kannalta tai maisemallisesti arvokas puusto. Myös esimerkiksi reunavyöhykkeillä sijaitsevien maastonmuotojen, siirtolohkareiden, luonnonpurojen ja lampien tärvelemistä tulee välttää. Pihamaan korkeusjärjestelyissä ei saa tarpeettomasti muuttaa maan luonnollista korkeutta.

Toimipisteet

Koko Espoo