Till förmån för en tomt kan på en annan tomts område grundas en bestående bruksrätt, med andra ord ett servitut. Servitut som grundats genom servitutsförrättning gäller även om tomternas ägare byts.  De vanligaste servituten är vägservitut och servitut för vatten, avlopp, elektricitet och andra ledningar samt servitut för bilplats.   Också för avfallsuppsamlingsplatser kan ett servitut grundas. Servituten grundas på basis av ägarens ansökan i samband med tomtstyckning eller vid en separat servitutsförrättning, och grundandet av dem förutsätter oftast ett servitutsavtal mellan tomtens ägare. Det kostar 120 euro/servitut att grunda ett servitut vid tomtstyckning. En separat servitutsförrättning där ett servitut grundas kostar 500 euro. För varje ytterligare servitut uppbärs 120 euro. Servitutsförrättningen tar cirka 1-2 månader. I brådskande fall kan sökande påskynda förrättningen genom att skaffa skriftligt samtycke till förrättningen av samtliga parter.  

Kontaktuppgifter och tjänster