För att riva en byggnad eller en del av den behövs rivningstillstånd. Tillstånd behövs inte för rivning av en ekonomibyggnad och en annan därmed jämförbar mindre byggnad, om inte byggnaden ska betraktas som historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull eller som en del av en sådan helhet. Om rivningen inte kräver tillstånd ska byggnadstillsynscentralen underrättas skriftligen om rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad.  En byggnad eller en del av en byggnad får inte utan tillstånd rivas på ett detaljplaneområde eller på ett område där det råder byggförbud för utarbetande av en detaljplan enligt 53 § i markanvändnings- och bygglagen. Tillstånd behövs också om så bestäms i generalplanen. För att rivningslov ska beviljas förutsätts att rivningen inte innebär att traditions- eller skönhetsvärden eller andra värden som ingår i den byggda miljön förstörs och att den inte medför olägenheter för genomförandet av planläggningen. Tillståndet söks via Esbos e-tjänst.

Kontaktuppgifter och tjänster