Deponering av avfall i marken, anmälan

Fastighetens innehavare ska göra en skriftlig anmälan hos miljöcentralen om annat avfall än trädgårdsavfall och komposterad livsmedels- eller toalettavfall deponeras i marken, såvida inte deponeringen på grund av avfallets omfattning förutsätter miljötillstånd eller annan fastställd anmälan. Anmälan ska göras minst 30 dygn före deponeringen. Till anmälan ska bifogas eventuella analysresultat om avfallets mijöduglighet, en karta över var avfallet deponeras och en redogörelse över hur avfallet ska deponeras i marken. Den som planerar att deponera avfall i marken bör kontakta miljöcentralen i god tid innan åtgärderna inleds.

Kontaktuppgifter och tjänster