Befrielse från anslutning till vatten och avlopp

En fastighet belägen inom ett vattentjänstverks (HRM) verksamhetsområde ska i regel anslutas till vattentjänstverkets vattenledning, avlopp eller dagvattennätverk. Anslutningsplikten gäller inte obebyggda fastigheter. HRM ger information om anslutning till vatten och avlopp. Befrielse från anslutningsplikten kas sökas från miljö- och byggnadstillsynscentralen. Befrielse kan beviljas om alla kriterier för befrielse i lagen om vattentjänster har uppfyllts.

Kontaktuppgifter och tjänster