Åtgärder i gatu- eller parkområden

Jordbyggnad, trädfällning eller liknande åtgärder som förändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd på ett område med detaljplaneområde eller på ett område med byggförbud för utarbetande av detaljplan eller när det har bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan. Åtgärderna kräver också tillstånd i områden med generalplan eller stranddetaljplan om det bestäms i planen. Det är alltid den som utför jordbyggnad, trädfällning eller liknande åtgärder som förändrar landskapet som ansvarar för att man har de tillstånd som behövs. Blanketter för ansökning finns på teknik- och miljösektorns kundtjänst och stadens webbsidor. Ansökan kan också göras på e-tjänsten för byggande och markanvändning Noggrannare anvisningar finns på stadens webbplats.

Kontaktuppgifter och tjänster