Stadsarkivet

Stadsarkivet förvarar handlingar som kommit till stånd i stadens verksamhet. I stadsarkivet förvaras också privata handlingar som överlåtits till arkivet. 

Stadsarkivets mest efterfrågade handlingar är kopior av skolbetyg, byggnadsritningar,  samt äldre beslut av olika organ.  

I stadsarkivet finns protokoll från Esbo stadsfullmäktige och stadsstyrelse samt andra organ i staden. Handlingar som gäller kommunala beslutsfattande organ såsom kommunalstämmor finns tillgängliga från år 1867. Den äldsta handlingen i stadsarkivet är en lagfart från år 1756 som hör till Träskända gårds arkiv.

De privata arkiven som förvaras i stadsarkivet omfattar till exempel olika föreningars och väglags arkiv. I stadsarkivet finns cirka sju hyllkilometer med handlingar som ska förvaras länge eller permanent.

Du kan bekanta dig med stadsarkivets material i Esbo stads elektroniska arkiv(extern länk). I det elektroniska arkivet finns referensuppgifter för material som förvaras i stadsarkivet och delvis också egentligt material.