Kompletteringsbyggandet av kvarteret placeras i slänten öster om de befintliga byggnaderna.
Illustration österifrån sett.Bild: ARK´IDEA

Sökö II

DetaljplaneringEsboviken

Den privata markägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen, som möjliggör kompletteringsbyggande av kvarteret med flervåningshus med bostäder. Kvarteret (33039) är beläget i Sökö, söder om korsningen mellan Nedergårdsvägen och Sököleden. Planen har vunnit laga kraft 24.11.2021.

Plannamn

Sökö II

Distrikt nummer

411308

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Lauri Kolttola

arkitekt, detaljplanering, området Esboviken+358 40 6704920Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 46 8773742Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773000Teknikvägen 15, Otnäs