Östanvindsgränden

Gator och trafikHagalund

Östanvindsgränden är en befintlig tomtgata på två planer. Trafiken på gatan består huvudsakligen av invånar- och servicetrafik till tomterna samt trafik till Väderbackens idrottsanläggningar och trafik för lämning och hämtning vid bussterminalen.

Fas

Planen har laga kraft

Östanvindsgränden, östra och västra delen

Östra och västra delen av Östanvindsgränden (7232/003, 004 och 005) hänför sig till gatuplanen för mellersta delen av Östanvindsgränden (7323/001 och 002) som har planerats och godkänts tidigare.

I östra ändan (7323/004) flyttas gatan mot nordost och på däcksplanet har det planerats en ny ramp för gång- och cykeltrafik. Vid södra kanten av Östanvindsgrändens gatuplan har det planerats en åtskild gång- och cykelbana och vid norra kanten en smal gångbana. I östra ändan av gatan kvarstår en förbindelse för fotgängare i riktning mot parken.

I västra ändan (7323/003 och 005) har det planerats en åtskild gång- och cykelbana söder om gatuplanet. Den nuvarande rampen upp till däcksplanet som är avsedd för gång- och cykeltrafik förnyas. Till däcksplanet bildas en ny förbindelse från västra delen av centrumet ner från Fyravindarsbron till Östanvindsgrändens däcksplan. På däcksplanet har det planerats växter i planteringslådor.

Östanvindsgränden, mellersta delen

Gatan och trafiken

Östanvindsgränden är en befintlig tomtgata på två planer. Trafiken på gatan består huvudsakligen av invånar- och servicetrafik till tomterna samt trafik till Väderbackens idrottsanläggningar och trafik för lämning och hämtning vid bussterminalen.

Det har planerats en smal gångbana vid körbanans norra kant och en bred åtskild gång- och cykelbana vid södra kanten. Vid Fållgränden finns ett brett övergångsställe som betjänar gångtrafiken till bussterminalen och metron samt trafiken för lämning och hämtning.

I Östanvindsgrändens vägskäl mot söder finns det bilplatser, en trappa och en ny gångbana.

Däcksplanet betjänar invånarna och dem som uträttar ärenden i centrumet. På gatuplanet finns en cykelförbindelse i öst-västlig riktning förbi Hagalunds centrum, från vilken det också finns en förbindelse till den kommande cykelparkeringen på Fållgränden.

På gatuplanet går befintliga vatten- och avloppsrör samt kablar för överföring av data och el. Torkningen av däcksplanet sköts med dagvattenrännor.

Inverkan på stadsbilden

På Östanvindsgrändens däcksplan placeras växter i planteringslådor för att skapa grönska i gaturummet. Östanvindsgrändens däcksplan genomförs som ett högklassigt öppet gaturum.

På Östanvindsgrändens gatuplan byggs belysningslinjer som placeras ovanför gångbanorna. Däcksplanet belyses med parklyktor enligt Hagalunds design-manual.

Byggande

Gatan byggs efter husbyggnadsprojekten med start år 2024.

Planmaterial

Kontakt information

Miikka Hakari

Projektchef+358 43 8249075Teknikvägen 15, Otnäs

Hagalund område

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100