Mäkkyläskogen och Auditörparken

ParkerAlberga

Stadsteknikcentralen i Esbo planerar friluftsleder i parkområdena Mäkkyläskogen och Auditörparken. I parken Mäkkyläskogen planeras en 3,5 meter bred belyst friluftsled med stenmjölsbeläggning i parken Mäkkyläskogen. Leden förbättrar förbindelsen mellan Krigsänkestigen, gång- och cykelbanan vid Ring I och Krigsänkebron. Ett invånarmöte ordnas tisdag 23.11 kl. 16.30–17.30 i Otnäs. Adress: Teknikvägen 15, Esbo, välkommen!

Läge

Mäkkyläskogen och Auditörparken

Fas

Planering

I Auditörparken finns ett fredat fornminnesområde. Inom skyddsområdet finns en kanonväg från första världskriget. En del av kanonvägen är belägen på den intill liggande tomten med ett servicehus, som är ett inhägnat privat område. Syftet är att planera en smal, ca 2,5 meter bred, obelyst friluftsled på ett avsnitt där förbindelsen har avbrutits. Inga åtgärder anvisas för den gamla kanonvägen.

På bägge sidor om Ring I finns flygekorrens habitat. Vid planeringen beaktas betydande flygekorrträd och man strävar efter att planera friluftslederna så att det nuvarande trädbeståndet bevaras så långt som möjligt.

Under planeringens gång frågar vi besökare och invånare om synpunkter på projektet.

Tidtabell

Planeringen inleddes i augusti 2021. Efter parkplanen går projektet vidare till byggplaneringsskedet. Planerna blir färdiga år 2022. Tidtabellen för byggandet preciseras senare, vårt mål är att bygga lederna under de närmaste åren.

Ett invånarmöte ordnas tisdag 23.11 kl. 16.30–17.30 i Otnäs. Adress: Teknikvägen 15, Esbo, välkommen!

Kommentarer till utkastet kan lämnas vid invånarmötet eller per e-post fram till 7.12.2021.

 

Kontakt information

Heli Enberg

Miljöplanerare+358 43 824 8459Teknikvägen 15, Otnäs